Trwa ładowanie...
d2x3xib
d2x3xib
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Byd ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy - budowa poligonu pożarniczego w m. Grupa (42/2014)
Share
d2x3xib

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu umowy znaczącej z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy - budowa poligonu pożarniczego w m. Grupa | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż zawarł w dniu 25.11.2014r., umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Bydgoszczy. Przedmiotem umowy jest budowa poligonu pożarnicznego w m. Grupa. Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 19.999.800,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100), netto 16.260.000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Termin zakończenia całości robót ustalony został na 31.10.2015r. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach. Wykonawca poniesie
odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wg terminów zakończenia określonych w umowie ? 0,25% od ceny umownej brutto, odpowiednio dla każdego elementu, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy ? 0,25% od ceny umownej brutto, odpowiednio dla każdego elementu, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, c) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ? 0,25% ceny umownej brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane ? 0,1% ceny umownej brutto, e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy ? 10,0% od ceny umownej brutto, f) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wyniku niedotrzymania przez Wykonawcę
terminu usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy oraz nienależytego wywiązywania się z umowy ? 10,0% od ceny umownej brutto, i inne. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez Wykonawcę. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. Spółka ELEKTROTIM S.A., raportami nr 31/2014, 35/2014, 37/2014 i 40/2014, informowała o powyższym zdarzeniu, w kontekście wyboru oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d2x3xib

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Zbigniew Pawlik Członek Zarządu
2014-11-26 Dariusz Połetek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x3xib

Podziel się opinią

Share
d2x3xib
d2x3xib