Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

ELEKTROTIM S.A. - Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Progra...

ELEKTROTIM S.A. - Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 (28/2012)
Share
d3g8goh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przydział warrantów subskrypcyjnych ELEKTROTIM S.A. serii A - realizacja Programu Motywacyjnego za rok 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012r. ? działając na mocy postanowień Uchwał nr 2, 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 roku, zmienionych Uchwałami nr 25, 27, 29 Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 16 czerwca 2009r. oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego 2007/2011, zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w dniu 6 listopada 2006 roku, zmienionego uchwałami Rady Nadzorczej nr: Uchwałą nr 32/RN/07 z dnia 10.11.2007r., Uchwałą nr 33/RN/08 z dnia 18.10.2008r., Uchwałą nr 13/RN/09 z dnia 29.04.2009r. oraz Uchwałą nr 25/RN/09 z dnia 01.12.2009r., w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 18 października 2006 roku, a także w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki za rok 2011 ? podjął uchwałę w sprawie przydziału 23.850 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uprawniających ich Posiadaczy do
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki. Warranty subskrypcyjne emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 października 2006 w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienioną Uchwałą nr 25/WZA/2009 z dnia 16 czerwca 2009r. Emisja warrantów subskrypcyjnych skierowana jest do kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych (członków Zarządu Spółki, członków Zarządu spółek zależnych, członków kadry kierowniczej Spółki oraz do pozostałych pracowników, którzy nie zajmują kierowniczego stanowiska, jednakże w ocenie Zarządu, w znacznym stopniu przyczyniając się do rozwoju Spółki/spółki zależnej), z którymi Spółka zawarła umowy opcji na rok 2011. W związku ze spełnieniem się kryterium przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A za rok 2011, Zarząd dokonał przydziału warrantów zgodnie z przedmiotowymi Uchwałami WZA oraz
Regulaminem Programu Motywacyjnego 2007/2011. Każdy Warrant uprawniać będzie jego Posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej na okaziciela serii C po cenie emisyjnej 1 złoty. W ramach wyżej wymienionego przydziału osoby zarządzające ELEKTROTIM S.A. otrzymały następujące ilości Warrantów Subskrypcyjnych: Andrzej Diakun ? 11.500 warrantów subskrypcyjnych serii A Dariusz Połetek ? 5.500 warrantów subskrypcyjnych serii A. Program Motywacyjny, na podstawie którego wyemitowane są Warranty Subskrypcyjne serii A, został opisany w Prospekcie Emisyjnym Akcji serii D ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
071 352 13 41 071 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2012-12-18 Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh