Trwa ładowanie...
dbxqgld

ELZAB - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ELZAB - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dbxqgld
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 186 958 111 089 44 628 26 381
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 888 15 423 6 657 3 663
Zysk (strata) brutto 29 518 16 096 7 046 3 822
Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego 24 117 12 924 5 757 3 069
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 233 20 239 5 685 4 880
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 462 -20 027 -5 270 -4 829
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 204 -644 2 629 -155
Przepływy pieniężne netto, razem 12 975 -432 3 044 -104
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,49 0,80 0,36 0,19
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 1,61 0,86 0,38 0,21
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Aktywa razem 159 489 97 690 37 419 23 556
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 4 465 2 005 1 048 483
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 72 903 37 883 17 104 9 135
Kapitał własny 82 121 57 802 19 267 13 938
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 195 5 339
Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Liczba akcji skorygowana o akcje własne 14 963 295 14 963 295 14 963 295 14 963 295
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,09 3,58 1,19 0,86
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 5,49 3,86 1,29 0,93

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1 OpRapskonsElzab_2014.pdf 1. Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
2 Grupa ELZAB Pismo Prezesa RS2014.pdf 2. List Prezesa
3 Grupa ELZAB sprawozdanie finansowe RS2014.PDF 3. Sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB
4 Grupa ELZAB Sprawozdanie Zarządu RS2014.pdf 4. Sprawozdanie z działalności Grupy ELZAB

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbxqgld

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-04-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (numer 73) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Jacek Papaj Prezes Zarządu
2015-04-13 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Zbigniew Stanasiuk Członek Zarządu
2015-04-13 Janusz Krupa Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Małgorzata Kaczmarska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbxqgld

Podziel się opinią

Share
dbxqgld
dbxqgld