Trwa ładowanie...
d48jzdp
d48jzdp
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48jzdp

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrzu (dalej ?Emitent?), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 10 grudnia 2014 r. zawarł z VCO Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania, umowę nabycia autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz oprogramowania komputerowego stanowiącego się na platformę sprzedażowo-transakcyjną ? serwer aplikacji (SAPL). Wskazana powyżej platforma pozwala na m.in.: (i) implementację uniwersalnych modeli biznesowych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na rzecz klientów końcowych; (ii) komunikację bezpośrednią z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność na rzecz klientów końcowych; (iii) przetwarzanie danych w jednostce centralnej, ale także pobieranie danych z tej jednostki i ich przetwarzanie na urządzeniu lokalnym; (iv) współpracę z aplikacjami zdalnymi, w tym możliwość podłączania zewnętrznych dostawców usług; (v) współpracę z systemami transakcyjnymi z wykorzystaniem bezpiecznych kanałów transmisji; (vi) bezpośredni i bezpieczny dostęp
zarejestrowanych klientów do swoich kont i transakcji, w tym uwierzytelnianie podmiotów podczas podłączania do aplikacji w trybie terminalowych oraz klient serwer (np. zdalny automat sprzedażowy, kasa fiskalna, aplikacja mobilna lub komputerowa). Nabycie majątkowych praw autorskich nastąpiło na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.). Umowa zawiera także nieodbiegające od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów w odniesieniu do dokumentacji przedmiotowego oprogramowania komputerowego oraz utworów zależnych. Ponadto zgodnie z zawartą umową, w terminie 90 dni, VCO Limited zobowiązane jest do opracowania i wydania dokumentacji przedmiotowego oprogramowania, sporządzonej w języku polskim. Spółka VCO Limited udzieliła Emitentowi gwarancji jakości dotyczącej oprogramowania i jego dokumentacji, na mocy której przez okres 12 miesięcy zobowiązana jest do usuwania w terminie 21 jeden dni
od otrzymania zawiadomienia wad oprogramowania i dokumentacji. Z tytułu sprzedaży praw autorskich objętych umową, na wszystkich polach eksploatacji w niej wskazanych, Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz VCO Limited ceny w wysokości 3.300.000,00 GBP (trzy miliony trzysta tysięcy funtów brytyjskich) płatnej jednorazowo na podstawie wystawionej faktury VAT. Ponadto w przedmiotowej umowie zastrzeżono, iż spółka VCO Limited zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Emitenta kar umownych w przypadku: (i) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości, o której mowa powyżej ? w wysokości 165.000 GBP za każdy przypadek naruszenia; (ii) w przypadku nieprzekazania w terminie wynikającym umowy niewadliwych nośników z dokumentacją ? kary umownej w wysokości 165.000 GBP za każdy miesiąc opóźnienia. Emitent może dochodzić odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych. Emitent wskazuje, iż kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi jej wartość, przekraczająca 10%
kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2014-12-10 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48jzdp

Podziel się opinią

Share
d48jzdp
d48jzdp