Trwa ładowanie...
d24zhpi

EMC - Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. (86/2010)

EMC - Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. (86/2010)

Share
d24zhpi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 86 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 stycznia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 2, 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. w dniu 10 stycznia 2011 roku.1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2 Wybór komisji skrutacyjnej.3. Przyjęcie porządku obrad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.6. Podjecie uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółki oraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.Uchwała nr 1/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC
Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje _______ na Przewodniczącego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 2/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:1) ________,2) _________.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 3/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EMC Instytut Medyczny S.A. postanawia przyjąć
porządek obrad zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała Nr 4/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 3 Ksh uchwala co następuje:1. wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie na rzecz spółki EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji poprzez wniesienie jej aportem do w/w spółki lub też w drodze umowy sprzedaży.2. upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zbycia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Anny w Piasecznie na rzecz EMC Piaseczno sp. z o.o. w organizacji w jednej z form określonych niniejszą uchwałą.§ 2Uchwała wchodzi w życie z
chwilą jej podjęcia.Uchwała nr 5/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie powołania członka Rady Nadzorczej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Szubę i tym samym zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 5 do 6 osób.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała Nr 6/2011Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaSpółki działającej pod firmą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjnaz siedzibą we Wrocławiuz dnia 10 stycznia 2011 rokuw sprawie rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej Spółkioraz zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczejdo ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpółkiNadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 i 5 Ksh uchwala co następuje:§ 1Wprowadza się następujące zmiany do treści Statutu Spółki?w paragrafie 3 Statutu Spółki dopisuje się punkt 39 i w brzmieniu:"działalność
wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne?PKD 66".§ 2Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-28-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24zhpi

Podziel się opinią

Share
d24zhpi
d24zhpi