Trwa ładowanie...
d4ke1xx

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

EMPERIA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d4ke1xx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 948 879 1 890 390 466 954 456 605
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (15 736) 28 461 (3 770) 6 874
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 788 631 801 2 585 152 605
Zysk okresu z działalności kontynuowanej 19 774 630 798 4 738 152 363
Zysk okresu z działalności zaniechanej - 69 254 - 16 728
Zysk (strata) okresu 19 774 700 052 4 738 169 091
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 105 719 125 208 25 330 30 243
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 539) 971 978 (1 806) 234 772
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (960 775) (68 306) (230 203) (16 499)
Przepływy pieniężne netto, razem (862 595) 1 028 880 (206 679) 248 516
Aktywa razem 977 846 1 903 545 239 187 430 978
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 290 952 406 383 71 169 92 008
Zobowiązania długoterminowe 43 485 1 437 10 637 325
Zobowiązania krótkoterminowe 247 467 404 946 60 532 91 683
Kapitał własny 686 894 1 497 162 168 019 338 970
Kapitał zakładowy 15 115 15 115 3 697 3 422
Liczba akcji 15 115 161 15 115 161 15 115 161 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 14 503 689 14 850 905 14 503 689 14 850 905
Zysk (strata) na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w PLN\EURO) 1,36 42,48 0,33 10,26
Zysk (strata) na działalności zaniechanej na jedną akcję zwykłą zanualizowany *(w PLN\EURO) - 4,66 - 1,13
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany na działalności kontynuowanej** (w PLN\EURO) 1,36 42,44 0,33 10,25
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanualizowany na działalności zaniechanej** (w PLN\EURO) - 4,66 - 1,13
Wartość księgowa na jedną akcję * (w PLN\EURO) 47,36 100,81 11,58 22,82
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję * (w PLN\EURO) 47,12 100,73 11,53 22,81
Wypłacona dywidenda na jedną akcję * (w PLN\EURO) 56,41 2,63 13,06 0,61
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 155 57 814 2 912 13 964
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (8 330) (3 677) (1 996) (888)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 15 318 819 415 3 670 197 922
Zysk (strata) okresu 13 201 817 805 3 163 197 533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 122) 5 554 (508) 1 342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 901 701 72 101 216 049 17 415
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (828 917) (78 847) (198 610) (19 045)
Przepływy pieniężne netto, razem 70 662 (1 192) 16 931 (288)
Aktywa razem 585 047 1 418 599 143 106 321 183
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 542 21 378 866 4 840
Zobowiązania długoterminowe ogółem 813 646 199 146
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2 729 20 732 668 4 694
Kapitał własny 581 505 1 397 221 142 240 316 342
Kapitał zakładowy 15 115 15 115 3 697 3 422
Liczba akcji 15 115 161 15 115 161 15 115 161 15 115 161
Średnioważona liczba akcji 14 503 689 14 850 905 14 503 689 14 850 905
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany* (w PLN\EURO) 0,91 55,07 0,22 13,3
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą zanalizowany** (w PLN\EURO) 0,91 55,02 0,22 13,29
Wartość księgowa na jedną akcję *(w PLN\EURO) 40,09 94,08 9,81 21,3
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ** (w PLN\EURO) 39,89 94 9,76 21,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję * (w PLN\EURO) 56,41 2,63 13,06 0,61
* wartość wyliczona jest według średnioważonej liczby akcji Emitenta* wartość wyliczona jest według średnioważonej rozwodnionej liczby akcji Emitenta** wypłacona kwota dywidendy wyliczona jest według liczby akcji Emitenta na dzień sporządzenia raportu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SA-QSrIVk_2012.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Emperia Holding S.A. za IV kwartał 2012 roku wraz ze skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emperia Holding S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-01 | | | | | | | |
| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-01 Artur Kawa Prezes Zarządu
2013-03-01 Dariusz Kalinowski Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2013-03-01 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ke1xx

Podziel się opinią

Share
d4ke1xx
d4ke1xx