Trwa ładowanie...
dn66v4g
dn66v4g
espi

ENEA - Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy (7/2015)

ENEA - Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy (7/2015)
Share
dn66v4g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-19
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w kwocie 207.478.011,66 zł z zysku netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 19 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ENEA S.A. za rok obrotowy 2014. Na mocy podjętej uchwały Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 207.478.011,66 zł, co stanowi 0,47 zł zysku na jedną akcję. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No.: 7/2015 Date of preparation: 19.03.2015 Short name of issuer: ENEA S.A. Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: ENEA S.A.'s Supervisory Board's opinion on dividend Content of report: In relation to the current report No. 6/2015 of 10 March 2015 regarding adoption by ENEA S.A.'s Management Board ("Company") of a resolution regarding recommendation to the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company the distribution of the dividend in the amount of PLN 207,478,011.66 from net profit for the period from 1 January 2014 to 31 December 2014, the Board of ENEA S.A. informs that on 19 March 2015 the Company's Supervisory Board adopted a resolution in which it issued a positive opinion on the motion of the Company's Board regarding the distribution of ENEA S.A.'s net profit for 2014 financial year. Pursuant to the adopted resolution, the Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting of Shareholders adoption
of a resolution regarding the distribution of the dividend for the Company's shareholders in the amount of PLN 207,478,011.66, constituting PLN 0.47 profit per share. Legal basis: § 38 item 1(11) of the regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information […]. | | |
| | | | |

dn66v4g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górecka 1
(ulica) (numer)
61 884 53 00 61 884 59 55
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2015-03-19 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn66v4g

Podziel się opinią

Share
dn66v4g
dn66v4g