Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

ENEA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

ENEA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012* 2013 2012
Przychody ze sprzedaży netto 9 150 520 10 091 350 2 173 004 2 417 901
Zysk z działalności operacyjnej 897 025 824 889 213 019 197 644
Zysk przed opodatkowaniem 945 231 886 509 224 467 212 409
Zysk netto okresu sprawozdawczego 715 364 694 066 169 880 166 299
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 693 455 1 242 077 402 150 297 603
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 817 028) (1 109 029) (431 496) (265 725)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 601 880 (255 668) 142 930 (61 258)
Przepływy pieniężne netto, razem 478 307 (122 620) 113 585 (29 380)
Średnioważona liczba akcji (w szt.) 441 442 578 441 442 578 441 442 578 441 442 578
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,62 1,58 0,38 0,38
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 1,62 1,58 0,38 0,38
Aktywa razem 16 322 024 14 680 535 3 935 673 3 590 953
Zobowiązania razem 4 834 076 3 766 488 1 165 624 921 307
Zobowiązania długoterminowe 2 556 816 1 742 818 616 516 426 304
Zobowiązania krótkoterminowe 2 277 260 2 023 670 549 108 495 003
Kapitał własny 11 487 948 10 914 047 2 770 049 2 669 646
Kapitał zakładowy 588 018 588 018 141 787 143 833
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 26,02 24,72 6,27 6,05
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na jedną akcję) 26,02 24,72 6,27 6,05
Powyższe dane finansowe za rok 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2013 r. – 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2012 r. – 4,0882 PLN/EUR), -poszczególne pozycje sprawozdania z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. – 4,2110 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. – 4,1736 PLN/EUR). * dane przekształcone - przekształcenie danych za okres porównawczy zostało przedstawione w nocie 4 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ENEA za rok 2013
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wybrane skonsolidowane dane finansowe.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Opinia i raport Biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport Biegłego Rewidenta
Sprawozdanie finansowe skonsolidowane.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ENEA w 2013 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalnosci GK ENEA w 2013 r
Oświadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu
Selected consolidated data ENEA Capital Group.pdf Selected consolidated data ENEA Capital Group
Independent Auditor's Opinion.pdf Independent Auditor's Opinion
Consolidated finanacial statements of the ENEA Capital Group.pdf Consolidated financial statements of the ENEA Capital Group
Report of the Management Board on the operations of the ENEA Capital Group in 2013.pdf Report of the Management Board
Statements of the Management Board.pdf Statements of the Management Board

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF/MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | ENEA S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 60-201 | | Poznań | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Górecka | | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 61 884 53 00 | | 61 884 59 55 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gielda@enea.pl | | www.enea.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu Krzysztof Zamasz
2014-03-21 Dalida Gepfert Członek Zarządu Dalida Gepfert
2014-03-21 Grzegorz Kinelski Członek Zarządu Grzegorz Kinelski
2014-03-21 Paweł Orlof Członek Zarządu Paweł Orlof

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn