Trwa ładowanie...
d1ag0lf
d1ag0lf
espi

ENERGA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

ENERGA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ag0lf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ATLANTA POLAND SA | WYBRANE DANE FINANSOWE | | | | | | | | | | | |
| zł | | w tys. | | EUR | | | | | | | | | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2013 | | 2014 | ATLANTAPL | 2013 | | | | | | | |
| Handel (han) | | | | | | | | | | | | | |
| | | (przekształcone) | | | (przekształcone) | (skrócona nazwa emitenta) | | | | | | | |
| | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | Przychody ze sprzedaży | | | | | | | | | |
| 10 590 595 | 11 429 249 | | 2 528 011 | | 2 714 141 | 80-557 | | | | | | | |
| | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | 1 446 240 | | 1 194 834 | (kod pocztowy) | 345 222 | | 283 741 | (miejscowość) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zysk brutto przed opodatkowaniem | | 1 248 061 | | 1 022 366 | Załogowa | 297 916 | | 242 785 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | | 982 138 | | 763 972 | (ulica) | 234 440 | | 181 423 | (numer) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Całkowite dochody | | 918 603 | | 848 410 | 058 5220600 | 219 274 | | 201 475 | | | | | |
| 058 5220564 | | | | | | | | | | | | | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | | | 1 952 291 | 2 007 226 | (telefon) | | 466 018 | | 476 663 | (fax) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | | (1 384 850) | (2 786 776) | info@atlantapoland.com.pl | (330 568) | | (661 785) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | | (243 573) | (e-mail) | 1 100 890 | | (58 142) | | 261 432 | (www) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | | 323 868 | 5830013129 | 321 340 | | 77 308 | 190297892 | 76 310 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zysk netto na akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) | (NIP) | 2,38 | | 1,86 | | 0,57 | (REGON) | 0,44 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Średnioważona liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczania zysku na jedną akcję (w tys.) | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414 067 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | Stan na dzień | | | | | | | | |
| | | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | | | | | | | | |
| | | | (przekształcone) | | (przekształcone) | | | | | | | | |
| | Aktywa trwałe | 13 241 456 | 12 649 536 | 3 106 646 | 3 050 139 | | | | | | | | |
| | Aktywa obrotowe | 4 875 222 | 4 435 020 | 1 143 801 | 1 069 401 | | | | | | | | |
| | Aktywa razem | 18 116 678 | 17 084 556 | 4 250 446 | 4 119 540 | | | | | | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 7 249 789 | 6 520 014 | 1 700 910 | 1 572 148 | | | | | | | | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 313 330 | 2 516 247 | 542 742 | 606 734 | | | | | | | | |
| | Kapitał własny | 8 553 559 | 8 048 295 | 2 006 794 | 1 940 658 | | | | | | | | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 8 515 708 | 8 034 479 | 1 997 914 | 1 937 326 | | | | | | | | |
| | Kapitał podstawowy | 4 521 613 | 4 521 613 | 1 060 839 | 1 090 281 | | | | | | | | |
| | Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję)* | 20,57 | 19,40 | 4,83 | 4,68 | | | | | | | | |
| | Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w tys.) | 414 067 | 414 067 | 414 067 | 414 067 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | *Wartość księgowa, czyli aktywa pomniejszone o zobowiązania, podzielone przez liczbę akcji. Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 31 grudnia 2014 roku oraz 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: (1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2014 roku - 4,2623, na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472. (2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110. (3) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiacego średnia arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - 4,1893, okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
2. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2014 rok.pdf List Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Opinia i raport Niezależnego Biegłego Rewidenta.pdf Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta
4. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za 2014 rok.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ENERGA za 2014 rok
5. Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu ENERGA SA z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 rok wraz z Oświadczeniami Zarządu
6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy ENERGA

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-13
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
80-309 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 472
(ulica) (numer)
+48 58 778 83 00 +48 58 778 83 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
957-095-77-22 220353024
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Mirosław Bieliński Prezes Zarządu
2015-03-13 Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
2015-03-13 Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. strategii rozwoju

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Aleksandra Gajda ? Gryber Dyrektor Centrum Finansów i Nadzoru Korporacyjnego
2015-03-13 Marek Pertkiewicz Dyrektor Departamentu Nadzoru Korporacyjnego i Konsolidacji

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1ag0lf

Podziel się opinią

Share
d1ag0lf
d1ag0lf