Trwa ładowanie...
d4byqnn

ENERGOINSTAL S.A. - Raport roczny R 2013

ENERGOINSTAL S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d4byqnn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 246 334 231 112 58 498 55 375
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11 349 14 632 2 695 3 506
Zysk (strata) brutto 14 487 13 051 3 440 3 127
Zysk (strata) netto 11 672 10 614 2 772 2 543
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 852 6 619 20 625 1 586
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 587) 230 (852) 55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 878) (1 232) (3 295) (295)
Przepływy pieniężne netto, razem 69 387 5 617 16 478 1 346
Aktywa razem 257 020 210 193 61 974 51 415
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 127 785 87 274 30 812 21 348
Zobowiązania długoterminowe 13 277 13 985 3 201 3 421
Zobowiązania krótkoterminowe 114 508 73 289 27 611 17 927
Kapitał własny 129 235 122 919 31 162 30 067
Kapitał zakładowy 1 800 1 800 434 440
Średnioważona liczba akcji 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,65 0,59 0,15 0,14
Rozwodniona liczba akcji - - - -
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 7,18 6,83 1,73 1,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) - - - -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0,30 0,25 0,07 0,06
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2013 rok.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Energoinstal S.A. za 2013 rok
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4byqnn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR i MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-13 | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Michał Więcek Prezes Zarządu
2014-03-13 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2014-03-13 Lucjan Noras Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Elżbieta Kowalska Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn