Trwa ładowanie...
d186jhl

ENERGOPLD - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Ka...

ENERGOPLD - Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. (57/2010)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka)przekazuje stanowisko dotyczące połączenia Spółki z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.Zarząd Energomontaż-Południe S.A. rekomenduje Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o połączeniu z podmiotem zależnym Centrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia przekazanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 44/2010 z dnia 5 listopada 2010 r., ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 223/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. pod pozycją 13903.Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie majątku spółki CK-Modus jako spółki przejmowanej na Energomontaż-Południe S.A. jako spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie).Połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż-Południe S.A.Uzasadnienie połączeniaMając na uwadze zakończenie I etapu budowy Osiedla
Książęcego na Ligocie w Katowicach oraz planowane rozpoczęcie budowy części usługowo-handlowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Książęcego głównie na nieruchomościach będących we władaniu Energomontażu Południe S.A. brak jest przesłanek dla dalszego funkcjonowania CK-Modus jako samodzielnego podmiotu. Obecnie nie planuje się rozpoczęcia kolejnych etapów budowy kompleksu mieszkaniowego na Ligocie. Połączenie spowoduje uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Energomontaż Południe oraz w perspektywie długookresowej zwiększenie efektywności działania m.in. dzięki optymalizacji kosztów zarządu i sprzedaży, poprawie płynności finansowej, przy braku konieczności realizowania wzajemnych rozliczeń z CK-Modus oraz optymalizacji podatkowej.Po dokonaniu połączenia wartość majątku Emitenta wzrośnie, co pozwoli w przyszłości łatwiej mobilizować środki finansowe na realizacje przedsięwzięć Emitenta.Zdaniem Zarządu Energomontaż-Południe S.A. najwłaściwszą formą likwidacji spółki CK-Modus będzie połączenie
tej spółki z Energomontaż-Południe S.A. W skaligrupy kapitałowej połączenie pozwoli zaoszczędzić koszty likwidacji, a po połączeniu Zarząd Energomontażu Południe S.A. będzie mógł zarządzać nieruchomościami CK-Modus.Podstawa Prawna: § 19 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 57/2010Date:15 December 2010Subject:Position of the Management Boardof the Company relating to the intention of merging with the subsidiaryCentrum Kapitałowe-Modus Sp. z o.o.Legal basis:Article56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offerings– current and periodicinformationThe Management Board of Energomontaż S.A.(Issuer, Company) announces its position concerning the merger of theCompany with the subsidiary Centrum Kapitalowe-Modus Sp. z o.o.TheManagement Board of Energomontaż S.A. recommends to Shareholdersof theCompany the adoption of a resolution on a merger with the subsidiaryCentrum Kapitałowe Modus Sp. z o.o. according to the principles set outin the merger plan made public by current report no. 44/2010 of 5November 2010, published in Monitor Sądowy i Gospodarczy no. 223/2010 of17 November 201, item 13903.The merger will be conductedpursuant to Article 492 par. 1 pt. 1 of the Commercial Companies Code,through a transfer of the assets of CK-Modus as the target company
toEnergomontaż-Południe S.A. as the acquiring company, by way of atakeover.The merger will be effected in compliance with Article 515of the Commercial Companies Code, without an increase in the sharecapital of Energomontaż-Południe S.A.Mergerjustification;In view of the completion of the first stage ofconstruction of the Książece Estate in Ligota in Katowice and theplanned commencement of construction of the services and commercial partlocated directly adjacent to the estate, mainly on real estate managedby Energomontaż Południa S.A., there is no need for the furtherfunctioning of CK-Modus as an independent entity. Currently, there areno plans to commence further stages of construction of the residentialcomplex in Ligota. The merger will simplify the structure of theEnergomontaż Południa Capital Group and, in the long term, will increasethe efficiency of operations through, for example, optimising managementand sales costs, improving financial liquidity without the need toperform mutual settlements with
CK-Modus, and optimising taxation.Afterthe merger, the value of the Issuer’s assets will increase, and thiswill make it easier in future to mobilise financial resources forimplementing the Issuer’s projects.In the opinion of theManagement Board of Energomontaż-Południe S.A., the best form ofliquidating CK-Modus is to merge it with Energomontaż-Południe S.A. Atthe capital group level, the merger will make it possible to save theliquidation costs, and after the merger, the Management Board ofEnergomontaż-Południe S.A. will be able to manage the real estate ofCK-Modus.Legal basis:§ 19 par. 3 of the Regulation ofthe Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodicinformation published by issuers of securities and on conditions forfinding the information required by the provisions of law of a countrythat is not a Member State to be equivalent. | |

d186jhl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrzej Hołda Prezes Zarządu Andrzej Hołda
2010-12-15 Alina Sowa Wiceprezes Zarządu Alina Sowa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl