Trwa ładowanie...
d3fbpzi

ENERGOPOL - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w d...

ENERGOPOL - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań. (6/2013)

Share
d3fbpzi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Energopol ? Południe" S.A. w dniu 1 lutego 2013 roku, po przerwie w obradach zarządzonej w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁA NR 3 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 1 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol ? Południe" S.A.
przyjmuje następujący porządek obrad:-------- 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------ 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------- 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki.-------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia składu Rady Nadzorczej Spółki i wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- 7. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : ----------------------------------------------------------- - za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 1 lutego 2013 roku w
sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy Spółki oraz zmiany przedmiotu działalności Spółki § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:------------------------------ a) § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------------------- 1. Spółka działa pod firmą Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna. ------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.----------------------------------------------------- b) w § 8 dodaje się punkty 38 ? 63 w następującym brzmieniu:------------------------------------- 38) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej - PKD 61.10 Z,------------------------ 39) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20 Z,-------------------------------------------------------------------------------- 40) Działalność w zakresie telekomunikacji
satelitarnej - PKD 61.30 Z,--------------------------- 41) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - PKD 61.90 Z,---------------------------- 42) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01 Z,------------------------------------- 43) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02 Z,----------------- 44) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03 Z,----- 45) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09 Z,--- 46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11 Z,- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 63.99 Z,-------- 48) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 20.59 Z,--------------- 49) Wytwarzanie energii elektrycznej ? PKD 35.11 Z,------------------------------------------------ 50) Przesyłanie energii elektrycznej ? PKD 35.12
Z,-------------------------------------------------- 51) Dystrybucja energii elektrycznej ? PKD 35.13 Z,------------------------------------------------- 52) Wytwarzanie paliw gazowych ? PKD 35.21 Z,---------------------------------------------------- 53) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym ? PKD 35.22 Z,------------------------- 54) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.11 Z,---------------------------------- 55) Zbieranie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.12 Z,-------------------------------------------- 56) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ? PKD 38.21 Z,--------------------- 57) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych ? PKD 38.22 Z,--------------- 58) Demontaż wyrobów zużytych ? PKD 38.31 Z,---------------------------------------------------- 59) Odzysk surowców z materiałów segregowanych ? PKD 38.32 Z,------------------------------ 60) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami ? PKD
39.00 Z,------------------------------------------------------------------ 61) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ? PKD 46.75 Z,-------------------------------------- 62) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ? PKD 46.77 Z,--------------------------------------------- 63) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 96.09 Z.---------- § 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.----------- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki uchwalonych niniejszą uchwałą w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego..---- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści
jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : ----------------------------------------------------------- -za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. --------------------------------------------------- Realizując punkt 5 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że nie został zgłoszony żaden kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, w związku z czym podjęcie uchwały w tym zakresie jest bezprzedmiotowe i Zgromadzenie Wspólników nie podejmie żadnej uchwały. ------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 5 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 1 lutego 2013 roku w
sprawie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 400 § 4 kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia że koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ponosić będzie Spółka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : ----------------------------------------------------------- - za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących",
---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. --------------------------------------------------- | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fbpzi

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-01 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-02-01 PIotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fbpzi

Podziel się opinią

Share
d3fbpzi
d3fbpzi