Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa GALERII PILSKIEJ - wartość 5...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa GALERII PILSKIEJ - wartość 58,4 mln zł (36/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa GALERII PILSKIEJ - wartość 58,4 mln zł | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 16.09.2013 Zarząd Erbud S.A. (Emitent) otrzymał informacje o podpisaniu przez Emitenta umowy na roboty budwlane na niżej wymienionych warunkach. 1 Data zawarcia kontraktu 13/09/2013 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Progress XX Sp. z o.o. ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnicy" 3 Wartość kontraktu 58 400 000,00 4 Przedmiot kontraktu "Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA PILSKA przy ul. Zygmunta Starego, Zakopiańskiej i 14-Lutego w Pile" 5 Miejsce wykonywania kontraktu Piła, ul. Zygmunta Starego, Zakopiańska, 14-Lutego 6 Terminy realizacji 30/09/2014 7 Warunki płatności Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 60 dni od otrzymania każdej prawidłowo wystawionej w 2013r. faktury VAT oraz dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od otrzymania każdej prawidłowo wystawionej w 2014r. faktury VAT, pod warunkiem otrzymania jej do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy Przerób i faktura, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości netto wynagrodzenia umownego, ważna 30 dni dłużej niż dzień wydania protokołu odbioru końcowego Robót 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% wartości netto wynagrodzenia umownego, ważna do 30 dni po upływie terminu bezusterkowego protokołu przeglądu gwarancyjnego przeprowadzanego po upływie okresu gwarancji Robót albo w ciągu 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę gwarancji bankowej, zabezpieczającej wypełnienie przez Wykonawcę wszelkich zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) "1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu gwarancji za wady przedmiotu umowy na okres 5 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. Powyższe gwarancje nie obejmują materiałów eksploatacyjnych i nie obejmują efektu normalnego zużycia. 2. Na urządzenia i materiały zastosowane na budowie
Wykonawca udziela gwarancji takiej samej jak producent urządzeń i materiałów." 11 Kary "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) w przypadku opóźnień w wykonaniu Robót ponad terminy kluczowe, określone w umowie w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli pomimo zaistniałego opóźnienia w stosunku do niektórych terminów kluczowych, dalsze Roboty są realizowane zgodnie z Harmonogramem Robót Budowlanych, a opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy zostanie całkowicie nadrobione i nie wpłynie ono na zachowanie innych terminów kluczowych, Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, zwróci całkowicie dokonane potrącenia z tytułu kary umownej, o której mowa powyżeja a ewentualny zwrot potrąceń nastąpi po odbiorze końcowym. W przypadku gdy opóźnienie nie zostanie nadrobione, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy dodatkową karę umowną w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od terminu zakończenia Robót. W
przypadku roszczeń Najemców wynikających z opóźnień w przekazywaniu lokali oraz opóźnienia w otwarciu obiektu lub lokalu Najemcy z winy Wykonawcy Zamawiający może dochodzić zwrotu tych roszczeń od Wykonawcy na zasadach ogólnych; Zamawiający zapłaci karę umowną w następujących okolicznościach: a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zastrzeżenie kary umownej w niniejszej umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kar umownych Maksymalna kwota kar za zwłokę: 10% całkowitego wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy" 12 Uwagi "Zakres prac obejmuje m.in. roboty określone decyzją o pozwoleniu na budowę, wykonanie projektu wykonawczego, wszystkich przekładek, wszystkich przyłączy i sieci, usunięciem wszelkich kolizji oraz budową
zewnętrznego i wewnętrznego układu drogowego z parkingami, terenami zielonymi, pilotażem najemców. Budynek jednokondygnacyjny o wysokości 8,75 m (attyka) o następujących parametrach: - Pow. budynku Galerii: 29 177,66 m2 - Kubatura obiektu (dla wysokości użytkowej) : 116 688,24 m3" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 545-88-81 022 545 88 82
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at