Trwa ładowanie...
d40f7mu
d40f7mu
espi

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na robty budowlane o wartości 212,2 mln zł - budowa biuro...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na robty budowlane o wartości 212,2 mln zł - budowa biurowca w Warszawie (26/2013)
Share
d40f7mu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na robty budowlane o wartości 212,2 mln zł - budowa biurowca w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU 1 Data zawarcia kontraktu 18.06.2013 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) HAZEL INVESTMENTS Sp. z o.o. , ul. Marynarska 11, 02-674 Warszawa 3 Wartość kontraktu 212 477 450,00 4 Przedmiot kontraktu Kompleksowa realizacja budynku wielofunkcyjnego biurowo-usługowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, pod nazwą "Royal Wilanów" wraz z wykonaniem infrastruktury drogowej tj. wjazdu/zjazdów na/z Nieruchomości. 5 Miejsce wykonywania kontraktu Warszawa, róg Klimczaka / Przyczółkowej 6 Terminy realizacji 760 dni od Polecenia Rozpoczęcia Budowy do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie 7 Warunki płatności 30 dni od dnia doręczenia faktury, ostatnia płatność, nie mniejsza niż 5 % Wynagrodzenia fakturowana po uzyskaniu Ostatecznego Świadectwa Płatności. 8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości wynagrodzenia netto , wystawiona na cały okres realizacji inwestycji 24 miesiące kalendarzowe plus dodatkowo 60
dni 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 2,5% wartości wynagrodzenia netto, wystawiona na okres 3 lat. 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) okres gwarancyjny: 10 lat na konstrukcję stalową i żelbetową , 10 lat na pokrycie dachu i jego izolacje , 10 lat na dylatacje i izolacje, 10 lat na elewację aluminiową i kamienną, 10 lat na elementy ze stali nierdzewnej, 5 lat na roboty drogowe i infrastrukturę drogową, 3 lata na windy i drzwi automatyczne, 2 lata na zieleń 11 Kary za zwłokę w odbiorze Terenu Budowy 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, za przekroczenie Terminów Węzłowych 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, za przekroczenie terminu końcowego 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, za przekroczenie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie 0,1% za każdy dzień opóźnienia. Całkowita kwota kar umownych, o których mowa powyżej nie może przekoczyć 0,1 % Wynagrodzenia netto. Za opóźnienie w usuwaniu wad:
jeśli wady utrudniają lub wyłączają kontynuowanie prac lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, w innym przypadku 0,03% wynagrodzenia netto za każdy dzięń. Za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych: jeśli wady wpływają na normalną i prawidłową eksploatację budynku 20.000 PLN za każdy dzięn opóźnienia, w innym przypadku 4.000 PLN za każdy dzięn opóźnienia. W przypadku odstąpienia Inwestora od umowy z winy Wykonawcy 10 % Wynagrodzenia netto. Suma kar umownych nie przekroczy 10 % Wynagrodzenia. 12 Uwagi Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia Wykonawcy przez Inwestora pisemnego polecenia rozpoczęcia budowy . Inwestor jest uprawniony do złożenia polecenia rozpoczęcia budowy najpóźniej do 30 listopada 2013 r.Po bezkutecznym upływie powyższego terminu niniejsza umowa wygasa. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 545-88-81 022 545 88 82
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d40f7mu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Dariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40f7mu

Podziel się opinią

Share
d40f7mu
d40f7mu