Trwa ładowanie...
d1b1sde

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 41.286 tys. zł - Rozbiórka ...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 41.286 tys. zł - Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku biurowego SZUCHA Premium Offices ? VII kondygnacyjny budynek biurowy z częścią III kondygnacyjną wraz z III kondygnacyjnym garażem podziemnym oraz niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. (23/2015)

Share
d1b1sde

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 41.286 tys. zł - Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku biurowego SZUCHA Premium Offices ? VII kondygnacyjny budynek biurowy z częścią III kondygnacyjną wraz z III kondygnacyjnym garażem podziemnym oraz niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu 1 Data zawarcia kontraktu 11-03-2015 2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) GPG CORNER - Green Property Group Sp. z o. o. S.K.A ul. Podkocka 4B, 63-460 Nowe Skalmierzyce 3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 41 286 000 4 Przedmiot kontraktu Rozbiórka istniejącego budynku oraz budowa budynku biurowego SZUCHA Premium Offices ? VII kondygnacyjny budynek biurowy z częścią III kondygnacyjną wraz z III kondygnacyjnym garażem podziemnym oraz niezbędną wewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu. 5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Al. Szucha 17/19, Warszawa 6 Terminy realizacji 18 miesięcy od dnia podpisania umowy 7 Warunki płatności 30 dni 8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% wartości kontraktu w formie gwarancji bankowej na okres realizacji umowy + 60 dni 9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% wartości kontraktu w formie gwarancji bankowej na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania
Protokołu Wykonania Umowy 10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) a) 3 lata na prace budowlano-montażowe, w tym instalacyjne, b) 10 lat na pokrycie dachu, w tym jego szczelność, szczelności elewacji, i części podziemnej budynku, konstrukcję Obiektu i elementy nośne, c) na urządzenia wskazane w specyfikacji załączonej do dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do Protokołu Końcowego gwarancja będzie równa okresowi gwarancji producenta określonemu w specyfikacji, jednak nie krótsza niż 2 lata od dnia podpisania Protokołu Wykonania Umowy, przy czym gwarantem pozostaje Wykonawca, w tym wind ( pod warunkiem serwisowania wind zgodnie z wymogami producenta), d) 1 rok na Zieleń. 11 Kary (a) za opóźnienie w przejęciu Terenu Budowy w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, (b) za przekroczenie Terminów Węzłowych i Terminu Końcowego, wskazanych w Harmonogramie, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; w przypadku, gdy pomimo przekroczenia
terminów w toku realizacji prac, Termin Końcowy wykonania Inwestycji nie ulegnie przedłużeniu, wówczas Inwestor wraz z ostatnią płatnością dokona zwrotu na rzecz Wykonawcy potrąconych uprzednio kar z tytułu przekroczenia Terminów Węzłowych; (c) za opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Obiektu, w wysokości 0,1 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, w przypadku gdy przekroczenie terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy; (d) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych: w wysokości 0,02 % Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia; (e) w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? w wysokości 10% Wynagrodzenia netto; (f) za każdy przypadek naruszenia zasad BHP, braku zapewnienia technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w zakresie BHP, dostarczenia zabezpieczeń niespełniających wymogów bezpieczeństwa, bądź dostarczenia zabezpieczeń w nieodpowiednim stanie technicznym - w wysokości 2.000,- PLN; (g) Limit
kar umownych do wysokości 15% wartości Kontraktu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b1sde

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1b1sde

Podziel się opinią

Share
d1b1sde
d1b1sde