Trwa ładowanie...
d37w2ix

Erbud skorygował ujęcie kosztów wymiany pasa na lotnisku w Modlinie

Warszawa, 25.08.2016 (ISBnews) - Erbud podjął decyzję o korekcie błędnego ujęcia skapitalizowanych kosztów wymiany powierzchni pasa betonowego na Lotnisku Modlin w 2013 r., skutkującej zmniejszeniem kapitałów własnych o kwotę 20,12 mln zł. Zmiana nie będzie miała wpływu na rachunek zysków i strat ani sprawozdanie z całkowitych dochodów, podała spółka.

Share
d37w2ix

"Dokonanie korekty wynika z rekomendacji nowego audytora spółki, który zakwestionował dotychczas stosowany sposób ujęcia kosztów związanych z wymianą pasa startowego, związanego z okolicznościami wskazanymi poniżej i szczegółowo ujawnianymi w raportach okresowych przekazywanych przez emitenta. Powyższa zamiana nie będzie miała wpływu na rachunek zysków i strat ani sprawozdanie z całkowitych dochodów za bieżący okres sprawozdawczy" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy z dnia 14 września 2010 roku realizowanej na rzecz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Erbud występował w roli generalnego wykonawcy pasa startowego lotniska Warszawa-Modlin. W dniu 28 grudnia 2012 roku, z uwagi na stwierdzone usterki nawierzchni, Wojewódzki Mazowiecki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję zakazującą użytkowania części pasa startowego w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin. Mając na względzie interes publiczny, spółka dokonała wymiany betonowej nawierzchni pasa (w ramach wykonawstwa zastępczego), bez oczekiwania na wyjaśnienie przyczyn powstania uszkodzeń i bez potwierdzenia obowiązku dokonania naprawy w ramach zobowiązania gwarancyjnego. Powyższe prace zostały zakończone w czerwcu 2013 roku, a lotnisko zostało ponownie dopuszczone do ruch pasażerskiego w dniu 3 lipca 2013 roku, przypomniano.

Wydatki poniesione na wymianę betonowej nawierzchni wyniosły 20 122 tys. zł i zostały poniesione w roku 2013. Spółka nie uznaje swojej odpowiedzialności za wadliwy stan nawierzchni pasa startowego, a zlecone niezależne ekspertyzy techniczne wskazują na powody uszkodzenia niezależne od niego, podkreślono w materiale. W związku z tym, w ocenie zarządu oraz ocenie doradców prawnych, wydatki poniesione na wymianę nawierzchni pasa startowego ujęte na dzień ich poniesienia w aktywach spółki, w ostatecznym rozliczeniu nie obciążą Erbudu, wyjaśniono.
"Emitent wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za wadliwy stan nawierzchni pasa startowego oraz ich ubezpieczycieli z roszczeniem o zapłatę odszkodowania w wysokości poniesionych wydatków w wyżej wymienionej kwocie. Emitent złożył odpowiedź na pozew, w której zakwestionował wszystkie roszczenia MPL oraz wniósł pozew wzajemny zgodnie z argumentacją wskazaną powyżej" - czytamy dalej.

d37w2ix

W dniu 18 marca 2015 r. emitent złożył w Sądzie Okręgowym Warszawa Mokotów w Warszawie pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy, przeciw Cemex Polska oraz Lafarge Kruszywa i Beton. W związku z powyższym emitent nie obciążył wyniku roku 2013 kosztami wymiany nawierzchni, a aktywował te koszty w bilansie. Sposób ujęcia kosztów wymiany pasa był prezentowany każdorazowo w sprawozdaniach finansowych emitenta i oceniany jako poprawny według ówczesnego audytora spółki, przypomniano także.

Fakt ten nie zmienia stanowiska zarządu oraz doradców prawnych odnośnie realnych możliwości odzyskania poniesionych kosztów, podsumowano.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1 763 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d37w2ix

Podziel się opinią

Share
d37w2ix
d37w2ix