Trwa ładowanie...
d2h47to
espi

ESKIMOS S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. (2/...

ESKIMOS S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. (2/2012)
Share
d2h47to

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | 01 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ESKIMOS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZARZĄDU ESKIMOS S.A. O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki ESKIMOS S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000285266 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 27 lutego 2012 roku na godzinę 13:00 Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, przy ul Chłodniej 48 lok. 105, w kancelarii notarialnej notariusza Anity Wielopolskiej-Fonfara, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu w tym zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ESKIMOS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-520 Konstancin-Jeziorna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Podgórska 4
(ulica) (numer)
(22) 754 36 02 (22) 754 36 01
(telefon) (fax)
r.wojcik@eskimossa.pl www.eskimossa.pl
(e-mail) (www)
532-13-88-306 012418701
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Rafał Wójcik Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2h47to

Podziel się opinią

Share
d2h47to
d2h47to