Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

EUROCASH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

EUROCASH - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012
Share
d1a7elz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
SKONSOLIDOWANE
Przychody ze sprzedaży 16 575 781 9 980 596 3 960 760 2 258 667
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 376 827 192 956 90 042 43 667
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 282 457 150 991 67 493 34 170
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 250 381 134 387 59 828 30 413
Zysk (strata) netto 250 381 134 387 59 828 30 413
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 661 903 282 163 158 161 63 855
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (97 685) (1 114 542) (23 342) (252 227)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (705 320) 919 363 (168 535) 208 057
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (141 102) 86 983 (33 716) 19 685
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 137 636 502 137 418 126 137 636 502 137 418 126
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 784 114 138 288 615 138 784 114 138 288 615
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,82 0,98 0,43 0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,80 0,97 0,43 0,22
Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa 4 684 964 4 690 511 1 145 972 1 061 971
Zobowiązania długoterminowe 485 333 735 406 118 716 166 502
Zobowiązania krótkoterminowe 3 416 077 3 406 612 835 594 771 285
Kapitał własny 783 554 548 494 191 662 124 184
Kapitał podstawowy 137 977 136 983 33 750 31 014
Liczba akcji zwykłych 137 976 536 136 983 011 137 976 536 136 983 011
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 909 011 138 909 011 138 909 011 138 909 011
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,68 4,00 1,39 0,91
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 5,64 3,95 1,38 0,89
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 24 795,78 50 672,32 6 065,21 11 472,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,18 0,37 0,04 0,08
JEDNOSTKOWE
Przychody ze sprzedaży 6 324 807 5 522 677 1 511 304 1 249 814
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 108 027 110 643 25 813 25 039
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 136 358 71 927 32 582 16 278
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 145 209 64 787 34 697 14 662
Zysk (strata) netto 145 209 64 787 34 697 14 662
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 180 226 182 492 43 065 41 299
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 61 246 (1 152 550) 14 635 (260 829)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (384 096) 982 206 (91 779) 222 279
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (142 624) 12 148 (34 080) 2 749
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 137 636 502 136 630 350 137 636 502 136 630 350
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 784 114 137 874 048 138 784 114 137 874 048
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,06 0,47 0,25 0,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,05 0,47 0,25 0,11
Stan na dzień 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
Aktywa 2 936 852 2 975 511 718 373 673 680
Zobowiązania długoterminowe 491 244 789 083 120 161 178 655
Zobowiązania krótkoterminowe 1 968 593 1 839 253 481 530 416 422
Kapitał własny 477 016 347 176 116 681 78 603
Kapitał podstawowy 137 977 136 983 33 750 31 014
Liczba akcji zwykłych 137 976 536 136 983 011 137 976 536 136 983 011
Rozwodniona liczba akcji zwykłych 138 909 011 138 909 011 138 909 011 138 909 011
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,46 2,53 0,85 0,57
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,43 2,50 0,84 0,57
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 24 795,78 50 672,32 6 065,21 11 472,63
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,18 0,37 0,04 0,08
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 4Q 2012 POL.pdf Grupa Eurocash Skonsolidowany Raport Kwartalny za 4kw. 2012 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-10-01 do 2012-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-02-28
EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-052 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@aurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)
d1a7elz

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Rui Amaral Członek Zarządu
2013-02-28 Jacek Owczarek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz