Trwa ładowanie...
d36vqo1
espi

EUROCASH - Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii E (8/2013)

EUROCASH - Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii E (8/2013)

Share
d36vqo1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROCASH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash") informuje, że dnia 31 grudnia 2012 r. została zakończona subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości 1 złotych każda (dalej "Akcje Motywacyjne Serii E") emitowanych w ramach Trzeciego Programu Motywacyjnego Pracowników (por. raport 13/2006 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 19 z 2006 r. w sprawie III PMP, raport 48/2008 o emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa oraz raport 56/2009 o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E). Zarząd Eurocash przedstawia dane dotyczące subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii E: 1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Motywacyjnych Serii E: ? data rozpoczęcia subskrypcji: 1 stycznia 2010 r. ? data zakończenia subskrypcji: 31 grudnia 2012 r. 2) Data przydziału Akcji Motywacyjnych Serii E: wydanie obejmowanych Akcji Motywacyjnych Serii E następowało w drodze ich rejestracji na rachunkach papierów wartościowych subskrybentów w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2012 r. 3)
Liczba Akcji Motywacyjnych Serii E objętych subskrypcją: 1.596.775 4) Stopa redukcji: 0%. 5) Liczba Akcji Motywacyjnych Serii E na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.414.900 6) Liczba Akcji Motywacyjnych Serii E które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 1.414.900 7) Cena, po jakiej były nabywane Akcje Motywacyjne Serii E: 7,87 zł za jedną akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcji Motywacyjnych Serii E objęte subskrypcją: 108. 9) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Motywacyjne Serii E w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 108 10) Ze względu na charakter podwyższenia kapitału zakładowego nie zostały zawarte umowy o subemisję. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby oferowanych Akcji Motywacyjnych Serii E i ceny emisyjnej: 11.135.263 zł 12) Koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Motywacyjnych Serii E wyniosły 264 531,00 zł, na co złożyły się: ? przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 181 692,00 zł. ? wynagrodzenia subemitentów, dla
każdego oddzielnie ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. ? sporządzenia prospektu emisyjnego ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. ? koszty doradztwa ? 82 839,00 zł. ? promocja oferty ? Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu. Oferta publiczna Akcji Motywacyjnych Serii E została przeprowadzona na podstawie Memorandum Informacyjnego sporządzonego zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 5 lit. d i art. 7 ust. 4 pkt 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Koszty emisji Akcji Motywacyjnych serii E poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki pomniejszyły kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki ceny emisyjnej Akcji Motywacyjnych ponad ich wartość nominalną. W sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, koszty te zostały ujęte jako koszty finansowe a po zakończeniu wykupu będą zaliczone do
kapitału zapasowego. 13) Średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Motywacyjną Serii E wyniósł 0,19 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

| | | EUROCASH SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROCASH | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-052 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiśniowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 658 33 01 | | 061 658 33 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | eurocash@aurocash.com.pl | | www.eurocash.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-19-06-082 | | 631008941 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2013-02-22 Arnaldo Guerreiro Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1