Trwa ładowanie...
d3e6wdz

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji (20/2010)

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji (20/2010)

Share
d3e6wdz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROIMPLANT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U.09.185.1439 z późn. zm.) Zarząd Euroimplant S.A informuje, iż w dniu 29 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Dariusza Śladowskiego, Wice Prezesa Zarządu o zmianie stanu posiadania akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zmiana stanu posiadania akcji nastąpiła w wyniku zawarcia umowy darowizny 5.211.000 (słownie: pięciu milionów dwustu jedenastu tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, w tym 3.386.000 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu sześciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "A" oraz 1.825.000 (słownie: jeden milion ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii "D". Zbycie w/w akcji nastąpiło na podstawie umowy cywilno?prawnej poza rynkiem NewConnect.W wyniku powyższego zdarzenia Pan Dariusz
Śladowski posiada:1. 552 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela Spółki serii "A" o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, które uprawniają do 552 (słownie: pięćset pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 0,0004 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,0003 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;2. 25.434.587 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, które uprawniają do 50.869.174 (słownie: pięćdziesięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, które to akcje stanowią 17,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 23,20 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Co łącznie oznacza, iż posiada 25.435.139 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji
Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, w tym 552 (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela Spółki oraz 25.434.587 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki. Łącznie posiadane akcje uprawniają do 50.869.726 (pięćdziesięciu milionów osiemset sześćdziesięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowią 17,2703 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 23,2004 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed w/w transakcją Pan Dariusz Śladowski posiadał:1. 3.386.552 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela Spółki serii "A" o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, które uprawniały do 3.386.552 (słownie: trzech milionów osiemdziesięciu sześciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiły 2,30
% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 1,54 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;2. 25.434.587 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii "B" o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, które uprawniały do 50.869.174 (słownie: pięćdziesięciu milionów ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiły 17,27 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 23,20 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;3. 1.825.000 (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela Spółki serii "D" o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, które uprawniały do 1.825.000 (słownie: jednego miliona ośmiuset dwudziestu pięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowią 1,24 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 0,83 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Co łącznie
oznacza, iż posiadał 30.646.139 (trzydzieści milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto trzydzieści dziewięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz każda, w tym 5.211.552 (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela Spółki oraz 25.434.587 (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki. Posiadane akcje uprawniały do 56.080.726 (pięćdziesięciu sześciu milionów osiemdziesięciu tysięcy siedmiuset dwudziestu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiły 20,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,57 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Jednocześnie Pan Dariusz Śladowski poinformował, iż w okresie najbliższych dwunastu miesięcy nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Euroimplant S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Andrzej Kisieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3e6wdz

Podziel się opinią

Share
d3e6wdz
d3e6wdz