Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

EUROMARK POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. (21/2011)

EUROMARK POLSKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. (21/2011)

Share
d3nl2e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROMARK POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euromark Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd "Euromark Polska" S.A. (Spółka)
działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 oraz 402? i 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2012 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 244A z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
01.03.2010 ? 31.08.2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 8. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2010 ? 31.08.2011. 12. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące zasad udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz uprawnień Akcjonariuszy: Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zgodnie z art. 406? § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 3
ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 28 grudnia 2011 roku. W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 16 grudnia 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 29 grudnia 2011 roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Euromark Polska S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie ww. zaświadczenia o prawie uczestnictwa i posiadanie go podczas wpisywania się na listę obecności w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, maja prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w tym Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki przy ul. Modlińskiej 244A, 03-152 Warszawa na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 10, 11 oraz 12 stycznia 2012 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 w recepcji biura. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika Akcjonariusze mogą uczestniczyć
w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Euromark Polska S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, na które zostało zwołane walne zgromadzenie w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Zawiadomienie, o którym mowa
powyżej powinno zawierać: a) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza-mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu; b) Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer odpowiedniego rejestru (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy; c) Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer odpowiedniego rejestru (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej; d) Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą; e) Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika; f) Datę udzielenia pełnomocnictwa;
g) Wskazanie walnego zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane; h) Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników; i) Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne; j) Podpis mocodawcy lub osób działających w imieniu mocodawcy. Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego, wskazując na braki w zawiadomieniu. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na walnym zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w tym odpisie nie uległy zmianie. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Od dnia ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka udostępnia na stronie internetowej wzory formularzy
pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Wzory formularzy udostępnione będą pod adresem: http://www.euromark.pl, w zakładce "Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A." Uprawnienia akcjonariuszy Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie wymienionych akcjonariuszy, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze lub Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zarząd ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej oraz w trybie publikacji raportu bieżącego. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku obrad. Korespondencja i komunikacja elektroniczna. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. W celu umożliwienia identyfikacji akcjonariusza oraz potwierdzenia jego uprawnień korespondencja Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinna zawierać w
szczególności: a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania; b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; c) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza wraz z oświadczeniem, że dane zawarte w odpisie z właściwego rejestru nie uległy zmianie. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument
papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki ul. Modlińska 244A, 03-152 Warszawa. Zawiadomienie w formie elektronicznej (format PDF) jest przesyłane na adres: katarzyna.luszczek@euromark.pl. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w Zgromadzeniu nie będzie możliwe. Zarząd Euromark Polska S.A. informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. Akcjonariusze wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponoszą wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem. Inne informacje Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do
głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 9:30. Każdy Akcjonariusz oraz pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na walne zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów wraz z oświadczeniem, że dane nie uległy zmianie. Osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na walnym zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Modlińska 244A, 03-152 Warszawa lub na stronie
internetowej Spółki pod adresem: http:// www.euromark.pl, w zakładce "Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A." Ewentualne uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: http:// www.euromark.pl, w zakładce "Walne Zgromadzenie Euromark Polska S.A." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | According to § 38 item 1 point 1 of the Resolution of the Ministry of Finance dated 19th February 2009 on the current and periodic information delivered to the Issuers of securities […], the Management Board of Euromark Polska S.A. (Company) informs that acting on the basis of the art. 399 § 1 in connection with art. 395 § 1 and 402¹ and 4022 of the Commercial Companies Code and on the basis of § 2 item 1 of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders, calls the General Meeting of Shareholders that will take place on 13thJanuary 2012 at 10:00 in the Company’s seat on ul. Modlińska 244A with the following Agenda: 1. Opening of the General Meeting of Shareholders; 2. Election of the Chairman of the Meeting; 3. Verification of legal correctness of calling the Meeting and its ability to pass legally valid resolutions; 4. Accepting the Agenda of the Meeting; 5. Presentation of the Supervisory Board report for the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 6. Consideration and acceptance of the
consolidated and stand-alone Management Board Report for the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 7. Consideration and acceptance of the financial statement of the Company for the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 8. Adopting a resolution on covering the loss; 9. Consideration and acceptance of the consolidated financial statement of the Company for the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 10. Adopting resolutions related to granting a vote of acceptance to all Members of the Management Board individually for execution of their responsibilities in the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 11. Adopting resolutions related to granting a vote of acceptance to all Members of the Supervisory Board individually for execution of their responsibilities in the financial year 01.03.2010 – 31.08.2011; 12. Closing the Meeting. On the basis of art. 4022 of the Commercial Companies Code, the Company delivers the below information relating to the rules of participation in the General Meeting of Shareholders
as well as the Shareholders’ capacities: The right to participate in the General Meeting of Shareholders According to art. 406¹ § 1 of the Commercial Companies Code and § 3 item 1 of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders, the right to participate in the general meeting of the Company is granted to persons being shareholders of the company as on 16 days prior to the date of the General Meeting of Shareholders (record date for the General Meeting of Shareholders), i.e. on 28th December 2011. In order to ensure participation in the General Meeting of Shareholders, holders of dematerialized shares shall request a personal certificate from the entity that administers their shares account confirming the right of participation in the General Meeting of Shareholders. The request shall not be made earlier than on a day when the Meeting’s notification is published, i.e. not earlier than on 16th December 2011 and not later than on the first working day after the registration – i.e. 29th December
2011 to participate in the General Meeting of Shareholders. The certificates with the right to participate in the General Meeting of Shareholders will be the basis for preparing the lists delivered to the entity managing share accounts in accordance with the regulations on the financial instruments’ turnover. The Shareholders are recommended to collect the above mentioned certificate and to hold it when scheduling in the attendance list on the day of the General Meeting of Shareholders. Holders of a pledge and users who are given the right to vote, are entitled to participate in the General Meeting of Shareholders if they are scheduled in the register of shares on the record date for the General Meeting. A list of shareholders entitled to participate in the General Meeting of Shareholders will be displayed to the public in the seat of the Management Board of the Company on ul. Modlińska 244A, 03-152 Warszawa, during three working days prior to the Meeting, i.e. on 10th, 11th and 12th December 2011 from 9.00
to 16.00 in the office reception. A shareholder may demand to obtain the list of shareholders free of charge by means of electronic mail by delivering the e-mail address on which the list should be sent. A right to participate in the General Meeting of Shareholders by proxy The Shareholders may participate in the General Meeting of Shareholders personally or through their proxies. A proxy executes all rights of a shareholder at the General Meeting of Shareholders of Euromark Polska S.A. unless the power of attorney states otherwise. The proxy can grant a further proxy if the powers of attorney allows that. The proxy may represent more than one shareholder as well as vote differently on the basis of shares owned by each shareholder. A shareholder having shares on more than one securities’ account, can grant several separate proxies for executing his right for each of the accounts separately. The power of attorney should be granted in writing or by electronic mail. A participation of shareholder’s proxies in
the General Meeting shall require that the right to act on its behalf is duly evidenced. Written or electronic forms of powers of attorney shall be required and sufficient. Granting power of attorney in an electronic form does not require an electronic signature being verified by a valid certificate. A presumption shall be made that a written or electronic document, confirming the right to represent a shareholder at the General Meeting is compliant with the law and does not require additional confirmations unless its authenticity raises any doubts. Notification of the Company on granting power of attorney in an electronic form should be made not later than on the day prior to the day on which the general meeting was scheduled in order to complete its verification. The Company may take adequate actions to identify the Shareholder and the proxy and to verify the validity of electronic power of attorney. Such verification process may particularly consist in a question that the Shareholder is asked by e-mail or
phone to confirm the fact of granting power of attorney and its scope. The above notification should include the following: a) Name and surname of the business name of the Shareholder-grantor of attorney as well as names and surnames of persons authorised to grant power of attorney on its behalf; b) Type and identification number of the identity papers as well the PESEL number of the grantor of attorney (in case of natural persons) or the number of proper register (in case of entities entered in the register of entrepreneurs) and the place of residence (seat) of the grantor of attorney; c) Name and surname (business name) of the proxy, type and identification number of the identity papers as well the PESEL number of the proxy (in case of natural persons) or the number of proper register (in case of entities entered in the register of entrepreneurs), place of residence (seat) and copy of the above mentioned documents sent in electronic form; d) Telephone number or e-mail address that allow for constant
communication with the grantor of attorney; e) Telephone number or e-mail address that allow for the proxy’s verification; f) Date of granting power of attorney; g) Indication of general meeting for which the power of attorney is granted; h) Scope of power of attorney, including any limitations as well as indication whether a proxy may appoint any further proxies as well; i) Indication if the power of attorney is revocable; j) Signature of the grantor of attorney or persons acting on behalf of the grantor. If the notification was made in accordance with the above requirements, the Company immediately confirms the grantor of attorney the notification’s accomplishment. If the notification does not correspond to the above requirements, the Company shall immediately inform the notifier on any notification shortages. Lack of notification or notification that violates the above requirements is considered when evaluating whether there exists a legal proxy’s representation of the grantor at the general meeting. In
particular it may constitute a basis for nonadmission or for exclusion of a given person from the participation in the general meeting. If a member of the Board, a member of the Supervisory Board, the Company’s employee or a member or organs or an employee of this company’s subsidiary acts as a proxy at the General Meeting of Shareholders, the power of attorney may authorise for representation only at a single General Meeting. A proxy is obliged to notify the shareholder about any conflicts of interests that are possible. Granting further proxies is excluded. Such proxy shall vote according to the instructions delivered by the shareholder. Proxies of legal persons shall present valid excerpts from adequate registers naming persons entitled to represent these entities together with a statement that data included therein has not changed. A person not named in the excerpt shall present a power of attorney. Co-shareholders are obliged to name one common representative to participate in the Meeting. The Company
publishes on its website forms allowing for performance of the voting right by a proxy, along with the notification on the convocation of the General Meeting of Shareholders. Since the day of announcement of the General Meeting of Shareholders, the Company publishes on its website the forms allowing a proxy to vote. The forms are accessible on the website address http://www.euromark.pl, in the folder „General Meeting of Shareholders Euromark Polska S.A.” Rights of Shareholders Shareholders or a shareholder representing at least 1/20th of the share capital may request to place certain issues on the agenda of the forthcoming General Meeting of Shareholders. Such request shall be delivered to the Management Board in writing or in an electronic form, not later than twenty one days prior to the date of the General Meeting of Shareholders. The request shall contain justification or draft of a resolution concerning the suggested issue of the agenda, and if there is such a need, other materials, which are to be
delivered to the General Meeting of Shareholders. The Management Board is obliged to immediately, but not later than eighteen days prior to the date of the General Meeting of Shareholders, inform on any and all amendments to the agenda introduced upon a request of mentioned shareholders in a form appropriate for convocation of such General Meeting of Shareholders. Shareholders or a shareholder representing at least 1/20th of the share capital may, prior to the date of the General Meeting of Shareholders, deliver to the Company drafts of resolutions, in writing or by means of electronic communication, on issues introduced to the agenda of the General Meeting of Shareholders or issues which may be introduced to the agenda. The Management Board shall immediately publish the drafts of resolutions on its website as well as in the form of a current report. Every shareholder, during the General Meeting of Shareholders, can deliver drafts of resolutions concerning matters introduced in the Agenda until voting is
announced by the Chairman concerning given point of the Agenda. Correspondence and electronic communication The shareholders correspondence on issues concerning the General Meeting of Shareholders should allow for the shareholder’s identification and verification of his/ her rights as a shareholder. For the sake of identification of the shareholder and confirmation of his/her qualifications, the Shareholder or Shareholders communication should include particularly the following: a) a deposit certificate or a certificate of the right to participate in the general meeting, issued by the entity administering the securities’ account in accordance with the regulations on financial instruments’ turnover, confirming that the Company’s Shareholders is its addressee and possesses sufficient number of shares on the day the request is submitted; b) in case of a Shareholder being a natural person – copy of an identification card, a passport or any other document confirming identity; c) in case of a Shareholder other
than a natural person – valid copy from adequate register or any other document confirming entitlement to represent the Shareholder together with a statement that data included in this copy has not changed. The obligation to attach the above documents refers to the Shareholder or Shareholders submitting a request either in writing or by e-mail. The documents should be attached as it is adequate for the request form (paper document, its copy, scan and conversion to PDF format). The Company may undertake necessary actions to identify the Shareholder of Shareholders and to verify validity of the delivered documents. Written correspondence should be delivered to the Company’s address ul. Modlińska 244A, 03-152 Warszawa. Electronic correspondence (PDF format) shall be directed to a provided electronic mail address: katarzyna.luszczek@euromark.pl. Because of the fact that the Statute of the Company does not allow the possibility to participate and to speak at the General Meeting of Shareholders by means of
electronic communication, the Management Board informs that using this form of participation and voting will not be possible. The Management Board of Euromark Polska S.A. informs as well that because of the above, voting by means of written correspondence is not allowed. Shareholders using electronic means of communication bear sole risk connected with their execution. Other information Registration of shareholders and issuance of voting cards will be commence on the day of the Meeting in front of the meeting room at 9:30. Each Shareholder and proxy, immediately after arrival to the general meeting, is obliged to schedule in the attendance list. Shareholders will be admitted to participate in the general meeting having presented identification papers and proxies having presented identification card and valid power of attorney granted in written or electronic form (the latter form requires the proxy to present a PDF print of the power of attorney). Representatives of legal persons or private companies should
additionally present valid copies from adequate register indicating persons entitled to represent these entities together with a statement that these data have not changed. Persons entitled to participate in the general meeting can obtain full text of documentation that is to be presented at the General Meeting of Shareholders together with drafts of resolutions will be accessible in the Company’s seat on ul. Modlińska 244A, 03-152 Warszawa and on the Company’s website under the address: http://www.euromark.pl, in the folder “General Meeting of Shareholders Euromark Polska S.A.”. Possible remarks of the Management or Supervisory Board of Euromark Polska S.A. concerning matters introduced to the Agenda will be presented on the Company’s website just after they are prepared. All information concerning the General Meeting of Shareholders are presented on the Company’s website under the address: http://www.euromark.pl, in the folder “General Meeting of Shareholders Euromark Polska S.A.”. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | Euromark Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROMARK POLSKA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-152 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modlińska | | 244A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 504 18 60 | | 022 676 87 38 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@euromark.pl | | www.euromark.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260017939 | | 010329011 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 James Kelly Prezes Zarządu
2011-12-16 Rafał Łysakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8