Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax

Europejska Agenda Cyfrowa - jeden z siedmiu filarów strategii rozwoju UE

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) to przyjęty przez UE plan rozwoju sektora ICT do roku 2020 r. Jednym z jej celów jest powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu, zatem wypływ na jej realizację w Polsce będzie miała ogłoszona przez UKE aukcja na częstotliwości LTE.
Share
dd7ocax

W poniedziałek upływa termin składania ofert wstępnych chętnych do udziału w aukcji na rezerwację częstotliwości pasma 800 MHz i 2,6 GHz, ogłoszonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na początku października. Sama aukcja rozpocznie się pod koniec grudnia.

EAC ustanawia szereg celów, które kraje UE powinny osiągnąć w ciągu dekady. W dziedzinie rozwoju szybkiej infrastruktury sieciowej wskazuje się na potrzebę zapewnienia szerokopasmowego dostępu do internetu dla wszystkich w UE do roku 2013; dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej) dla wszystkich do roku 2020; oraz dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych w 2020 roku.

W zakresie budowy jednolitego rynku cyfrowego w Agendzie jest m.in. mowa o promowaniu handlu elektronicznego tak, aby do 2015 r. połowa mieszkańców UE dokonywała zakupów przez internet. Dokument mówi też o ujednolicaniu rynku usług telekomunikacyjnych - jednym ze stawianych w nim celów jest zniwelowanie do minimum, do roku 2015, różnicy między cenami usług w roamingu, a taryfami krajowymi.

dd7ocax

Innym z działań przewidzianych przez Agendę jest walka z wykluczeniem cyfrowym, a zadaniem, jakie stawia ona przed krajami w tej dziedzinie jest zwiększenie regularnego korzystania mieszkańców z internetu do 75 proc. w 2015 r., a także zmniejszenie do o połowę liczby osób, które nigdy nie korzystały z globalnej sieci (z 30 proc. w 2009 r. do 15 proc. w 2015 r.)

Inne zadania zdefiniowane w EAC to m.in. rozwój e-administracji, podwojenie inwestycji publicznych na badania i rozwój oraz promowanie energooszczędnego oświetlenia.

W Polsce cele EAC znalazły odzwierciedlenie m.in. w Narodowym Planie Szerokopasmowym (NPS), który 8 stycznia 2014 r. przyjęła Rada Ministrów. Jego nadrzędnymi celami są: rozwój sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pobudzenie popytu na usługi dostępowe o wysokich parametrach. NPS implementuje cele EAC - zapewnienie do końca 2020 r. powszechnego dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s oraz doprowadzenie do wykorzystania usług dostępu o prędkości co najmniej 100 Mb/s przez 50 proc. gospodarstw domowych.

NPS zakłada, że inwestycje operatorów telekomunikacyjnych będą stanowiły kluczowy element w realizacji przez Polskę celów EAC. Operatorzy telekomunikacyjni będą też głównymi beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

dd7ocax

Nadrzędnym celem Europejskiej Agendy Cyfrowej jest wspieranie innowacji i wzrostu gospodarczego poprzez lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Dokument przedstawiła Komisja Europejska w 2010 jako jeden z siedmiu filarów strategii Europa 2020, której celem, w dziesięcioletniej perspektywie, jest "inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu". Przyjęta przez Radę Europejską Europa 2020 zastąpiła określającą kierunki rozwoju UE w poprzedniej dekadzie Strategię Lizbońską.

Pozostałe kluczowe obszaru rozwoju, które wskazuje program Europa 2020, to: Młodzi w ruchu (inicjatywa mająca zapewnić młodym Europejczykom dostęp do edukacji i pracy), Europa efektywnie korzystająca z zasobów (strategia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wydajną pod względem zasobów naturalnych), Polityka przemysłowa w erze globalizacji (m.in. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, innowacje, ochrona praw własności intelektualnej), Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia (nastawiony na zwiększenie o 75 proc. zatrudnienia w wieku produkcyjnym) oraz Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Choć wszystkie siedem filarów obecnej strategii wzrostu gospodarczego UE odwołuje się pośrednio do potrzeby szerokiego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), to właśnie Europejska Agenda Cyfrowa precyzuje aspiracje krajów Unii związane z rozwojem internetu i wykorzystaniem możliwości, jakie on daje. Ogólny cel dokumentu określono jako "uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki internet i interoperacyjne aplikacje".

Agenda organizuje główne działania na rzecz szybkiego rozwoju sektora ICT wokół potrzeby wprowadzenia systemowych rozwiązań w ramach siedmiu obszarów problematycznych. W dokumencie zwraca się uwagę na bariery związane z podziałem rynku cyfrowego, brakiem interoperacyjności, wzrostem cyberprzestępczości i ryzykiem związanym z niskim poziomem zaufania do sieci. Dokument wskazuje także na niedostateczne inwestycje w sieci, niewystarczające nakłady na badania i innowacje, zbyt małe umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych oraz niewykorzystanie możliwości w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax