Trwa ładowanie...
d1mw52q

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

EUROTEL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1mw52q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164 579 137 219 39 286 32 586
Zysk brutto 7 231 6 926 1 726 1 645
Zysk netto, razem 5 734 5 527 1 369 1 313
Zysk netto przyp.Akcjonariuszom Jed.Dominującej 5 734 5 173 1 369 1 228
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej 16 452 8 741 3 927 2 076
Przepływy pienieżne netto z działalności inwestycyjnej -570 -6 856 -136 -1 628
Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej -3 822 -3 094 -912 -735
Przepływy pienieżne netto, razem 12 060 -1 209 2 879 -287
Aktywa, razem 80 723 75 983 18 938 18 322
Zobowiązania 40 707 37 336 9 550 9 003
Kapitał własny ogółem 40 016 38 647 9 388 9 319
Kapitał własny przypad.Akcjonariuszom Jed.Dominującej 40 016 38 360 9 388 9 250
Kapitał akcyjny 750 750 176 181
licza akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,53 1,38 0,37 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,68 10,23 2,50 2,47
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego z badania sprawozd.skonsolid. za 2014r.pdf Opinia i raport Biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
Oświadczenie Zarządu dot.sprawozd.finans.skonsolid. za 2014r.pdf Oświdczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Grupy Kapitałewj Eurotel za 2014 rok.
Oświadczenie Zarządu dot. biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
List Prezesa .pdf List Prezesa.
Skonsolidowany raport roczny 2014 .pdf Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Eurotel za 2014 rok.
Sprawozdanie z działalności za 2014 skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za 2014 rok.
Raport o zasadach ładu korporacyjnego w 2014 r (3).pdf Raport o zasadach stosowania ładu korporacyjnego przez Eurotel S.A. w 2014 roku.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1mw52q

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 58 5203819 - 20 | | 58 5203819 w 202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ri@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Beata Milczewska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1mw52q

Podziel się opinią

Share
d1mw52q
d1mw52q