Trwa ładowanie...
d3ejjsh

EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii ... - EBI

EZO S.A. - Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H (9/2015)

Share
d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie Uchwał Zarządu EZO S.A. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 3 marca 2015 r. podjął Uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie przyjęcia Warunków Emisji Obligacji zamiennych, kuponowych, zabezpieczonych, na okaziciela wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji o wartości do 9.000.000 złotych zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie (i) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EZO S.A., (ii) emisji obligacji zamiennych na akcje serii H, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2015 opublikowanym w dniu 2 marca 2015 r. Zgodnie z przyjętymi Warunkami Emisji, Obligacje emitowane w ramach programu emisji są obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Obligacje są obligacjami
kuponowymi, zamiennymi i zabezpieczonymi. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach: serii D oraz serii E w łącznej liczbie nie większej niż 90 (dziewięćdziesiąt) o wartości nominalnej i emisyjnej po 100.000 (sto tysięcy) złotych każda i łącznej wartości nominalnej i emisyjnej nie wyższej niż 9.000.000 (dziewięć milionów) złotych. Miejscem Emisji jest siedziba Emitenta (Warszawa, ul. Grzybowska 3 lok. 12). Ewidencję Obligacji prowadzić będzie Dom Maklerski Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, który powołany został przez Emitenta i działa w oparciu o umowę z dnia 02.03.2015 r. Zobowiązania Emitenta z obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji będą zabezpieczone. Wartość zabezpieczeń Obligacji emitowanych w ramach Programu (od Dnia Emisji do wykupu lub zamiany wszystkich Obligacji) nie będzie niższa niż 200% (dwieście procent) wartości nominalnej Obligacji objętych przez Obligatariuszy i nie umorzonych (od Dnia Emisji do wykupu lub zamiany wszystkich Obligacji). Celem emisji jest finansowanie
podstawowej działalności Emitenta, w tym przede wszystkim rozruch zakładów produkcyjnych Emitenta (to jest zakładów Emitenta zlokalizowanych w Pionkach i Starachowicach oraz zakładu spółki Recykling i Energia S.A. zlokalizowanego w Toruniu), doposażenie tych zakładów w niezbędne środki produkcji, maszyny, urządzenia i technologie. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 12% (dwanaście procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, w okresie począwszy od Dnia Emisji Obligacji do dnia 30.03.2017 oraz według stałej stopy procentowej w wysokości 6% (sześć procent) w skali roku naliczonej od wartości nominalnej Obligacji, w okresie począwszy od dnia 31.03.2017 do dnia 29.09.2017. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki wypłacane będą w następujących dniach płatności odsetek: 30.09.2015, 31.12.2015, 31.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016, 30.04.2016, 31.05.2016, 30.06.2016, 31.07.2016, 31.08.2016, 30.09.2016, 31.10.2016, 30.11.2016,
31.12.2016, 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 30.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017 i 30.09.2017. Wykup Obligacji przez Spółkę nastąpi w dniu 30 września 2017 r. Począwszy od dnia 31 marca 2017 r. Obligatariusz jest uprawniony do złożenia żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub określonej liczby Obligacji, a Emitent jest zobowiązany do dokonania wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza. Każda Obligacja uprawnia do objęcia 5.000 (pięciu tysięcy) akcji serii H Emitenta. Zamiana Obligacji na akcje nastąpi o ile żądanie zamiany zostanie doręczone Emitentowi w jednym z następujących Okresów Zamiany: (i) od 1 marca 2017 r. do 15 marca 2017 r., (ii) od 1 września 2017 r. do 17 września 2017 r. oraz (iii) za zgodą Emitenta od dnia wydania Obligacji do dnia 28 lutego 2017 r. Ponadto, w dniu 3 marca 2015 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 2/03/2015 w sprawie ustalenia liczby obligacji emitowanych w ramach serii transzy oraz terminów emisji obligacji, ustalenia terminów składania
propozycji nabycia Obligacji, terminów na ich przyjęcie i dnia przydziału Obligacji, dokonania przydziału Obligacji, przypisania sposobu zabezpieczenia do danej serii lub danych serii w ramach programu emisji obligacji oraz szczegółowych zasad i warunków zabezpieczeń jak również ustalenia innych szczegółowych warunków emisji obligacji zamiennych serii D emitowanych w ramach programu emisji. Zgodnie z przyjętym w/w Uchwałą Suplementem przedmiotem emisji jest nie więcej niż 40 (czterdzieści) obligacji serii D o numerach od 001 do 040 zamiennych na akcje serii H Spółki o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, emitowanych na warunkach opisanych powyżej. Dzień Emisji Obligacji Serii D został określony w przyjętym Suplemencie jako dzień podpisania pierwszej propozycji nabycia Obligacji Serii D. Obligacje serii D zostaną zabezpieczone poprzez: (i) hipotekę umowną ustanowioną do sumy hipoteki 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych) na prawie własności nieruchomości
przemysłowej położonej w Starachowicach (27-200), przy ulicy Radomskiej, o numerze ewidencyjnym 162/46, objętej księgą wieczystą numer KI1H/00050978/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział V Ksiąg Wieczystych, (ii) zastaw rejestrowy ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych) na agregacie prądotwórczym Cummins z silnikiem KTA50 50Hz, o mocy 830kW, (iii) zastaw rejestrowy ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia 18.000.000 zł (osiemnaście milionów złotych) na suszarni w linii produkcyjnej, producent: Selwa, model: SE14, rok produkcji: 2014. Obligacje będą oferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ejjsh

Podziel się opinią

Share
d3ejjsh
d3ejjsh