Trwa ładowanie...
d2b08os

FAM - Konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego na wartości firmy (50/2014)

FAM - Konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego na wartości firmy (50/2014)

Share
d2b08os

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Konieczność dokonania odpisu aktualizacyjnego na wartości firmy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?FAM GK? lub ?Spółka?) informuje, iż w dniu 14 listopada 2014 r. ? na skutek przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów ? podjął decyzję o konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego wartości firmy Zakładu Cynkowniczego w Obornikach (dalej jako ?Zakład w Obornikach?) w szacunkowej wysokości ok. 19.404 tys. zł. Wartość firmy Zakładu w Obornikach ujawniona w śródrocznym jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio FAM GK oraz Grupy Kapitałowej Spółki za trzeci kwartał 2014 r. wynosiła 20.902 tys. zł. Koszt wspomnianego odpisu aktualizacyjnego obciąży jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki odpowiednio FAM GK oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. W
związku z zaobserwowaniem przez Zarząd Spółki zaistnienia przesłanek, które mogą spowodować niezrealizowanie przez Zakład w Obornikach oczekiwanych wyników finansowych w drugim półroczu 2014 r., Zarząd FAM GK przeprowadził test na utratę wartości firmy wspomnianego zakładu według stanu aktywów netto na dzień 31.10.2014 r. Wśród najistotniejszych czynników wpływających na podjętą przez Zarząd Spółki decyzję dotyczącą konieczności dokonania odpisu aktualizacyjnego na wartości firmy Zakładu w Obornikach wymienić należy: 1) kontynuację oraz pogłębienie tendencji wzrostowej ceny głównego surowca wykorzystywanego do produkcji w Zakładzie w Obornikach, tj. cynku, przy jednoczesnym osłabieniu kursu złotówki względem dolara amerykańskiego, według którego kwotowana jest cena giełdowa omawianego surowca przekładająca się bezpośrednio na koszt jego pozyskiwania. Średnia miesięczna cena cynku wedle notowań The London Metal Exchange w okresie od czerwca do końca października 2014 r. ? w przeliczeniu na złotówki według
średniego miesięcznego kursu dolara amerykańskiego ? wzrosła o 16,9% (dla porównania zmiana przedmiotowej ceny w okresie od stycznia do końca czerwca 2014 r. wynosiła zaledwie 1,8%), zaś w całym okresie od stycznia do końca października 2014 r. nastąpił wzrost średniej ceny rynkowej cynku ? przy takim samym przeliczeniu na złotówki ? łącznie o 19,0%; 2) trudności związane z przenoszeniem wskazanego powyżej wzrostu cen surowca na kontrahentów; 3) spadek wydajności produkcyjnej Zakładu w Obornikach oraz uzyskiwanej marży operacyjnej ze sprzedaży dokonywanej przez ten zakład, spowodowany trudnościami ze zdobyciem zakładanych pierwotnie wielkości tonażu surowca do przetworzenia przez Zakład w Obornikach. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, iż wskazana powyżej wysokość koniecznego do dokonania odpisu aktualizacyjnego stanowi wartość szacunkową. Na dzień bilansowy 31.12.2014 r. Spółka dokona ponownej wyceny wartości aktywów przeprowadzając stosowny test na utratę wartości. W ocenie Zarządu FAM GK wysokość
ostatecznie ujawnionego w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpowiednio FAM GK oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2014 odpisu aktualizacyjnego wartości firmy Zakładu w Obornikach może zmienić się o nie więcej niż 5% w stosunku do szacunkowej wartości tego odpisu przedstawionej w niniejszym raporcie bieżącym. Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, iż dokonanie odpisu aktualizującego wartość firmy Zakładu w Obornikach nie wpłynie w sposób bezpośredni na płynność finansową Spółki. PODSTAWA PRAWNA: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b08os

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | famgk@famgk.pl | | famgk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b08os

Podziel się opinią

Share
d2b08os
d2b08os