Trwa ładowanie...
dc2ihax

FAM - Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (1 ...

FAM - Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (1/2015)

Share
dc2ihax

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie wniosku Rady Nadzorczej o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013.1382 j.t.), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. do Zarządu Spółki wpłynął wniosek Rady Nadzorczej Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zamieszczenia w porządku obrad sprawy dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), wyznaczenia proponowanego dnia prawa poboru na dzień 29 maja 2015 roku (koniec dnia) oraz zmiany art. 7 ust. 1 Statutu Spółki, jak również sprawy udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podjęcia uchwały o emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej jako
?Wniosek?). Proponowane przez Radę Nadzorczą Spółki w treści Wniosku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki miałoby mieć łączną wartość 22.000.000,01 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych i 01/100) oraz zostać dokonane poprzez emisję 75.862.069 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda akcja. Rada Nadzorcza Spółki proponuje również, aby Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego dotyczy Wniosek podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do emisji obligacji zwykłych na warunkach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Spółki. Projekt przedmiotowej uchwały zakłada, iż obligacje mają być z termin wykupu nie dłuższym niż 10 lat od daty emisji i będą oferowane w drodze oferty prywatnej. Emisja obligacji ma być nie większa niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych). Pełna treść Wniosku obejmująca brzmienie
proponowanych zmian Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie wskazujemy, iż stosownie do art. 24 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Spółki ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przedstawionym Wnioskiem w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia przedmiotowego żądania. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wniosek RN o zwolanie walnego_150107.pdf | Wniosek Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc2ihax

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2015-01-08 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc2ihax

Podziel się opinią

Share
dc2ihax
dc2ihax