Trwa ładowanie...
dbzeu6m
espi

FAM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

FAM - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dbzeu6m
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 956 99 570 19 225 23 857
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej -446 6 385 -106 1 530
Zysk (strata) brutto -2 110 4 234 -501 1 014
Zysk (strata) netto -42 295 4 578 -10 044 1 097
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 482 11 576 2 489 2 774
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 280 -1 063 -779 -255
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 625 -11 472 -1 573 -2 749
Przepływy pieniężne netto, razem 577 -959 137 -230
Aktywa, razem 111 952 155 472 26 995 38 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 65 111 65 313 15 700 15 976
Zobowiązania długoterminowe 5 187 19 423 1 251 4 751
Zobowiązania krótkoterminowe 59 924 45 890 14 449 11 225
Kapitał własny 46 841 90 159 11 295 22 053
Kapitał zakładowy 9 246 9 246 2 229 2 262
Liczba akcji (w szt.) 30 882 841 31 937 432 30 882 841 31 937 432
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,00 0,14 -0,24 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,52 2,82 0,37 0,69
Kursy zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2013 r. - 4,1472 zł i na dzień 31 grudzień 2012r. - 4,0882 złpozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r - 4,2110 zł i od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. - 4,1736 zł
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
FAM - list do akcjonariuszy 2013_skons.pdf list Prezesa Zarządu
opinia biegły.pdf opinia biegłego rewidenta
SFskonsolidowaneFAMGK2013.pdf sprawozdanie finansowe skonsolidowane
SprawozdanieZarząduFGK2013Skonsolidowane.pdf sprawozdanie z działalności spółki skonsolidowane
raport biegły.pdf raport biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FAM -biegli.pdf oświadczenie zarządu o wyborze biegłego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FAM -skonsolidowane.pdf oświadczenie zarządu o sporządzeniu sprawozdania finansowego skonsolidowanego

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbzeu6m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-17 | | | | | | | |
| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Jarosław Litwiński Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-17 Malwina Putkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m