Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

FAM - Zbycie przez emitenta akcji własnych (6/2015)

FAM - Zbycie przez emitenta akcji własnych (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie przez emitenta akcji własnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, dalej jako ?Ustawa?) w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako ?Spółka?) ? w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 4/2015 opublikowanego w dniu 20 stycznia 2015 r. (dalej jako ?Raport Bieżący?) ? informuje, iż na skutek złożonego w dniu 19 stycznia 2015 r. zapisu na sprzedaż wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji własnych, tj. sprzedaż 1.118.059 (słownie: jeden milion sto osiemnaście
tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,29 zł każda akcja, reprezentujących 3,51% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 1.118.059 (słownie: jeden milion sto osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 3,51% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej łącznie jako ?Akcje?) w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 12 grudnia 2014 r. przez Pana Grzegorza Bielowickiego, Pana Andrzeja Różyckiego oraz Pana Tomasza Firczyka (dalej jako ?Wezwanie?), Spółka zbyła wszystkie posiadane Akcje. Rozliczenie transakcji zbycia Akcji w Wezwaniu nastąpiło w dniu 27 stycznia 2015 r. Zbyte Akcje zostały nabyte uprzednio przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w: 1) uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 września 2011 r. w przedmiocie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu Skupu Akcji Własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach
własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego (której treść została podana do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2011 r. za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 44/2011) oraz 2) przyjętych w dniu 25 kwietnia 2012 r. Szczegółowych Zasadach Programu Skupu Akcji Własnych Spółki (opublikowanych w dniu 25 kwietnia 2012 r. za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 16/2012). Jak wskazano w Raporcie Bieżącym, przyczyną zbycia Akcji była chęć pozyskania dla Spółki w krótkim czasie dodatkowych środków finansowych, dzięki którym zmniejszone zostanie jej zadłużenie kredytowe. Na skutek przedmiotowych działań poprawie ulegnie sytuacja bilansowa Spółki. Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 324.237,11 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 11/100). Jednostkowa cena zbycia Akcji wyniosła 0,54 zł co oznacza, iż łączna cena sprzedaży Akcji wyniosła 603.751,86 zł (słownie: sześćset trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 86/100). Po
dokonaniu omawianego zbycia Akcji zarówno Spółka, jak i jej podmioty zależne w rozumieniu Ustawy, nie posiadają akcji wyemitowanych przez Spółkę. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy w zw. z § 5 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Paweł Relidzyński Prezes Zarządu
2015-01-27 Sławomir Chrzanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk