Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

FAMUR S.A. - Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia (74/2014)

FAMUR S.A. - Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia (74/2014)
Share
d1smyy5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pisemne stanowisko Zarządu dotyczące planowanego połączenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje pisemne stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia z Georyt sp. z o.o. Pisemne stanowisko Zarządu FAMUR S.A. dotyczące planowanego połączenia Zarząd FAMUR S.A. postanowił podjąć działania mające na celu przeprowadzenie połączenia FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (jako spółki przejmującej) z Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako spółki przejmowanej). Plan połączenia spółek został przyjęty w dniu 15 października 2014 r. przez Zarządy łączących się spółek i udostępniony na podstawie art. 500 § 2? ksh bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.famur.com.pl oraz w formie raportu
bieżącego nr 69/2014. Georyt sp. z o.o. jest spółką zależną Emitenta, w której FAMUR S.A. posiada 100% udziałów i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Planowane połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy oraz obniżenie kosztów i dalszą poprawę efektywności Grupy Kapitałowej. Działalność obu łączących się spółek będzie kontynuowana w dotychczasowych zakresach, przy pomocy najlepszych rozwiązań, którymi dysponują obie spółki. Połączenie spółek umożliwi w lepszy i bardziej efektywny sposób wykorzystania potencjału firm. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - na Spółkę Przejmującą FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, a zatem: a) bez
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych. Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała podjęte przez Spółkę działania zmierzające do przeprowadzenia połączenia Emitenta z Georyt sp. z o.o. Mając powyższe na względzie Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 24 listopada 2014 roku
podjęcie aprobującej uchwały w sprawie połączenia FAMUR S.A. ze spółką Georyt sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
d1smyy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2014-11-12 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5