Trwa ładowanie...
d3zcnjb

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą TAURON (4/2015)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą TAURON (4/2015)

Share
d3zcnjb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Grupą TAURON | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął wiadomość, że Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 29 sierpnia 2014 r., tj. opublikowania raportu bieżącego nr 51/2014, zawarły ze spółkami Grupy TAURON, w której podmiotem dominującym jest TAURON Polska Energia S.A., szereg umów jednostkowych, których łączna kwota przekracza 10% sumy skonsolidowanych przychodów Grupy FAMUR z ostatnich czterech kwartałów i tym samym spełnia kryterium uznania za znaczącą umowę. Łączna wartość netto umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie od 29 sierpnia 2014 r. do 16 lutego 2014 r. wynosi 69.532.248,10 zł. Umową o największej wartości jest umowa datowana na 5 listopada 2014 r. zawarta pomiędzy FAMUR S.A. (Wykonawca) a TAURON Wydobycie S.A. (Zamawiający) na kwotę netto 43.805.800,00 zł. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych 170 sztuk obudowy zmechanizowanej typu FRS-20/41-2x3297 wraz z pozostałym wyposażeniem dla Zakładu Górniczego "Janina". Dostawa urządzeń nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2015 r. , a
zapłata w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury za dostarczone urządzenia. Strony ustaliły następujące kary umowne, których maksymalna wartość może przekroczyć 10% wartości kontraktu: - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy w całości lub części z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny ? w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy, - Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w przypadku, gdy którakolwiek ze stron odstąpi od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Zamawianego lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny ? w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Suma przychodów ze sprzedaży grupy
kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, będąca podstawą kryterium rozpoznawania umowy znaczącej, wynosi 694.294 tys. zł. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zcnjb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 63 00 | | +48 32 359 66 77 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-012-62-46 | | 270641528 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu
2015-02-17 Ireneusz Tomecki Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zcnjb

Podziel się opinią

Share
d3zcnjb
d3zcnjb