Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

FASING - Aneks do umowy kredytowej. (45/2012)

FASING - Aneks do umowy kredytowej. (45/2012)

Share
d2gc2qg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 6 listopada 2012 roku został zawarty z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Region Bankowości Korporacyjnej ? Śląsk aneks do umowy kredytowej nr 1132/119/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku. Według zawartego aneksu, udzielony w rachunku bieżącym kredyt w kwocie 2,0 mln zł zostaje przedłużony do dnia 6 listopada 2013 roku. [O udzieleniu kredytu informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 47/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku]. Oprocentowanie przedłużonego kredytu oraz jego zabezpieczenie pozostaje bez zmian i wynosi według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o: - stopa bazowa: WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów w PLN - marża banku: 2,2 punktu procentowego w stosunku rocznym Zabezpieczenie kredytu stanowi: 1. Zastaw finansowy i rejestrowy na 300.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach,
będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego, zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem. 2. Zastaw finansowy i rejestrowy na 4.293.475 sztuk akcji imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, spółki MOJ S.A., będących własnością Kredytobiorcy, szczegółowo określonych w odrębnej umowie zastawu rejestrowego zawartej między Kredytobiorcą i Bankiem. 3. Hipoteka kaucyjna do kwoty 3.000.000,00 zł na nieruchomości fabrycznej położonej w Zabrzu przy ulicy Hagera, dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr GL1Z/00011937/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. 4. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji. Termin do którego Bank może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi wykonawczemu ? 06 listopada 2015 roku. Wartość umów zawartych z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Region Bankowości Korporacyjnej ? Śląsk w ciągu ostatnich 12-stu miesięcy
(wliczając powyższy aneks) wynosi 6.800,0 tys. zł. O największej wartości w tym okresie była umowa kredytowa zawarta w dniu 28 lutego 2012 roku na kwotę 4,8 mln zł, raport bieżący nr 7/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.06.2012r. wynosił 61.737,7 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2012-11-06 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg