Trwa ładowanie...
d3vwi18
espi

FASING - Umowa znacząca (50/2012)

FASING - Umowa znacząca (50/2012)

Share
d3vwi18

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A (Sprzedający) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 26 listopada 2012 roku wpłynął do Spółki kontrakt podpisany przez drugą stronę kontraktu tj. spółkę OOO "Fasing RUS" (Kupujący) z siedzibą w Nowosybirsku (Rosja). Zawarty kontrakt - datowany 5 listopada 2012 roku obowiązuje do dnia 31.12.2013 roku. Przedmiotem kontraktu jest kupno-sprzedaż części zamiennych do urządzeń górniczo-kopalnianych, zapisanym dla każdego etapu, dostawy w Specyfikacjach, które będą dostarczane oddzielnymi partiami po podpisaniu kolejnych Specyfikacji. Techniczna charakterystyka towaru i cena będzie zapisana do każdego etapu dostawy w Specyfikacji, które będą nieodłączną częścią kontraktu. Cena towaru po podpisaniu Specyfikacji przez strony na kolejny etap dostawy, jest stałą i nie podlega zmianie. Ogólna wartość kontraktu wynosi 2.000.000,00 EUR. Zgodnie z postanowieniami kontraktu terminy realizacji zobowiązań kontraktowych będą uzgadniane w każdej
Specyfikacji. Dopuszcza się dostawę towaru partiami. Za datę wysyłki uważa się datę na pieczęci Służby Celnej RP na międzynarodowym dokumencie transportowym. Razem z towarem Kupujący powinien otrzymać od Sprzedającego dokumenty towarowo- transportowe. W przypadku wystawienia przez organy celne Kupującemu kary za nieprawidłowe wykonanie tychże dokumentów sankcje karne będą przenoszone na Sprzedającego jeżeli nieprawidłowości powstały z winy Sprzedającego lub Kupującego gdy winę ponosi Kupujący. Wszelkie spory, rozbieżności w poglądach i pretensje, które mogą być związane z danym kontraktem, dotyczące złamania, zerwania lub utraty ważności kontraktu, będą, w miarę możliwości rozwiązywane na drodze negocjacji miedzy stronami. W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia to sprawa będzie rozpatrywana przez Sąd właściwy dla siedziby powoda. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2012 r. wynosił 63.628,5 tys zł. Podstawa prawna: § 5 ust.
1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2012-11-26 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwi18

Podziel się opinią

Share
d3vwi18
d3vwi18