Trwa ładowanie...
d24svm0
d24svm0
espi

FEERUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014)

FEERUM S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (34/2014)
Share
d24svm0

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (?Spółka?) niniejszym przekazuje informację, iż w dniu 17 listopada 2014 roku Spółka zawarła umowę (?Umowa?) ze spółką CEFETRA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (?Inwestor?). Przedmiotem Umowy jest dostarczenie, zamontowanie oraz uruchomienie na rzecz Inwestora kompleksu magazynowo ? suszarniczego. Strony Umowy ustaliły wysokość wynagrodzenia Spółki z tytułu wykonania Umowy na łączną kwotę 16.500.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych) netto, które płatne będzie w ratach. Zgodnie z Umową Spółka zapłaci Inwestorowi karę umowną (i) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka, w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu Umowy, (ii) za opóźnienie w terminie wykonania przedmiotu Umowy, określonym w Umowie, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki. Zgodnie z Umową, Inwestor zapłaci Spółce karę umowną (i) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółką
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Inwestor, w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu Umowy, (ii) za opóźnienie w terminie wykonania obowiązków, co do których zastrzeżono termin ich realizacji, po uprzednim wezwaniu Inwestora na piśmie, w wysokości 0,1% wartości netto przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawą publikacji niniejszego raportu bieżącego jest fakt, iż wartość Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)
d24svm0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 MIECZYSŁAW MIETELSKI CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-17 IRENA DWORZAK GŁÓWNY KSIĘGOWY/PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24svm0

Podziel się opinią

Share
d24svm0
d24svm0