Trwa ładowanie...
d2q71rr
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a LOGSTOR (58/2014)

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a LOGSTOR (58/2014)
Share
d2q71rr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a LOGSTOR | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent") informuje, iż w związku z podpisaniem w dniu 12 listopada 2014 r. kolejnego zamówienia na dostawy przez Emitenta rur stalowych czarnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR ("LOGSTOR"), szacunkowa wartość zamówień przyjętych do realizacji przez Emitenta na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR w okresie od dnia 22 kwietnia 2014 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 23/2014 w sprawie wzajemnych obrotów Emitenta z LOGSTOR) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ponad 11 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest potwierdzone do realizacji w dniu 30 czerwca 2014 r. zamówienie na dostawy rur stalowych czarnych na rzecz LOGSTOR Polska Sp. z o.o. ("Odbiorca"), o wartości ok. 2,4 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia przypadał na III kwartał 2014 r. W przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań wynikających z realizacji ww. zlecenia, w tym za opóźnienia w dostawach, Odbiorcy
przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 5 % wartości danej dostawy. W przypadku naruszenia umowy ze strony Emitenta, Odbiorca jest uprawniony do żądania wykonania zobowiązania, rozwiązania umowy a w przypadku istotnego naruszenia i/lub do żądania odszkodowania i płatności uzgodnionej kary umownej. Zapłata kary umownej nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość ww. kar. Pozostałe warunki zamówień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto 10 % kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d2q71rr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-11-12 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2q71rr

Podziel się opinią

Share
d2q71rr
d2q71rr