Trwa ładowanie...
d2gsihe

FERRUM - Raport roczny R 2013

FERRUM - Raport roczny R 2013

Share
d2gsihe
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 299 938 482 041 71 227 115 500
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 42 288 12 965 - 10 042 3 107
Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 49 090 1 433 - 11 658 343
Zysk (strata) netto - 51 924 - 46 - 12 331 - 11
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 651 6 022 9 654 1 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 912 - 10 929 - 692 - 2 619
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -36 685 - 27 962 -8 712 - 6 700
Przepływy pieniężne netto razem 1 054 - 32 869 250 - 7 876
Aktywa razem 294 007 371 962 70 893 90 984
Zobowiązania długoterminowe 26 677 33 487 6 433 8 191
Zobowiązania krótkoterminowe 167 526 186 747 40 395 45 680
Kapitał własny 99 804 151 728 24 065 37 114
Kapitał akcyjny 75 839 75 839 18 287 18 551
Liczba akcji (w sztukach) 23 156 866 23 265 807 23 156 866 23 265 807
Zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,24 0,00 -0,53 0,00
Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 4,31 6,52 1,04 1,59
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawozdzdzialalnFERRUMSAw2013orazListPrezesa.pdf Spawozdanie Zarządu z działalności FERRUM S.A. oraz List Prezesa Ferrum S.A. do Akcjonariuszy
SprawozdaniefinansoweFERRUMS.A.za2013r.pdf Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A.
Opiniairaportniezalbieglegorewidentadosprawza2013r.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | FERRUM SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | MW Rafin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Konrad Miterski Prezes Zarządu Konrad Miterski
2014-03-21 Jacek Podwinski Wiceprezes Zarządu Jacek Podwinski
2014-03-21 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Barbara Sterkowicz Prokurent - Główny Księgowy Barbara Sterkowicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2gsihe

Podziel się opinią

Share
d2gsihe
d2gsihe