Trwa ładowanie...
dq519p8
dq519p8
espi

FERRUM - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. (36/2013)

FERRUM - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. (36/2013)
Share
dq519p8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. na dzień 26 czerwca 2013 r., Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż na wniosek znaczącego akcjonariusza Spółki, który wpłynął w dniu 20 czerwca 2013 r., oraz w związku z przychyleniem się przez Emitenta do przedmiotowego wniosku, Spółka podjęła decyzję o zmianie pierwotnego terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. z dnia 26 czerwca 2013 r. na dzień 17 lipca 2013 r. Spółka informuje jednocześnie, iż zmiana terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad, którego treść ogłoszona została raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29 maja 2013 r., ani na treść dokumentów przekazanych w załączeniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 29 maja 2013 r., jak również na treść projektów uchwał przekazanych do publicznej wiadomości ww. raportem bieżącym z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd "FERRUM" S.A. informuje, iż zmiana terminu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie wpłynęła w jakikolwiek sposób na naruszenie praw akcjonariuszy mniejszościowych w zakresie możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zaplanowanym pierwotnie na dzień 26 czerwca 2013 r. z uwagi na fakt, iż akcjonariusze tacy nie dokonali rejestracji na przedmiotowym Walnym Zgromadzeniu w pierwotnie planowanej dacie. W związku z powyższym Zarząd Spółki odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zwołane pierwotnie na dzień 26 czerwca 2013 r. Jednocześnie, Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 lipca 2013 r., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Porcelanowej 11 w Katowicach (Stołówka Zakładowa) o godz. 11:00. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór
Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r. 8. Rozpatrzenie Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 9. Rozpatrzenie Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 10. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r. oraz Rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla "FERRUM" S.A. oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za 2012 rok. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2012 rok. 12. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 13. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących skupu akcji własnych. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności "FERRUM" S.A. w 2012 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. w 2012 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok. 19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku. 21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 17 lipca 2013 r., zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przypada na dzień 1 lipca 2013 r. Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki "FERRUM" S.A w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 1
lipca 2013 r. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 20 czerwca 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 2 lipca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zarząd
"FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, że osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 17 lipca 2013 r., posiadają prawo do: 1/ żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 26 czerwca 2013 r., pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, 2/ zgłaszania przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał, dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, pod warunkiem reprezentowania przez akcjonariusza co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, 3/ zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do chwili zarządzenia przez Przewodniczącego głosowania w danym punkcie porządku
obrad, 4/ uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika, który jest upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji. Uczestnictwo pełnomocników akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Forma pisemna lub elektroniczna pełnomocnictw jest wymagana i wystarczająca. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. W przypadku udzielenia pełnomocnikowi przez akcjonariusza instrukcji pełnomocnik głosuje w granicach instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa
głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda / Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne zgromadzenie. Powiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika powinno zostać przesłane w formacie PDF w postaci wiadomości poczty elektronicznej, wysłanej na adres: raporty@ferrum.com.pl. Zarząd "FERRUM" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje ponadto, że: 1/ nie będzie możliwe uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A w dniu 17 lipca 2013 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 2/ nie będzie możliwe wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, 3/ nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Listę uprawnionych do uczestnictwa w przedmiotowym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. ustali, na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z
przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 12, 15, 16 lipca 2013 r. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza "FERRUM" S.A. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Korespondencja akcjonariuszy dotycząca Walnego Zgromadzenia
przesyłana przez akcjonariuszy powinna umożliwiać identyfikację akcjonariusza oraz potwierdzać jego uprawnienia jako akcjonariusza. Korespondencja elektroniczna powinna być kierowana na przeznaczony do tego adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, tj. raporty@ferrum.com.pl. Dokumenty przesyłane elektronicznie do Spółki powinny być zeskanowane do formatu PDF. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "FERRUM" S.A. zwołanym na dzień 17 lipca 2013 r., mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ferrum.com.pl w zakładce Giełda/Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie, gdzie zamieszczane są również inne informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
dq519p8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-06-20 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dq519p8

Podziel się opinią

Share
dq519p8
dq519p8