Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

FON - Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii M (26/2014)

FON - Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii M (26/2014)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii M | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - wniosek o zwolnienie z publikacji informacji dotyczących osób fizycznych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że doszło do częściowego zamknięcia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta podjętej w formie Aktu Notarialnego (Rep.A nr 96/2014) z dnia 16.01.2014r, o której informowano raportem bieżącym nr 6/2014 ( z dnia 16.01.2014r), w oparciu o upoważnienie zawarte w § 7a Statutu Spółki wynikające z Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012 r. W dniu 16.01.2014r. częściowo zakończona została subskrypcja akcji serii M w ramach, której subskrybowano 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M o wartości nominalnej i emisyjnej 0,10 zł każda tj. łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) zł. Akcje zostały pokryte wkładem
pieniężnym. Akcje serii M obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia subskrypcji - 16 stycznia 2014r. data zakończenia subskrypcji - 16 stycznia 2014r. 2. Data przydziału akcji: Emitent informuje, iż emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M zostało objętych na podstawie
zawartej umowy. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M 4.Przy emisji akcji serii M nie miała miejsce redukcja. 5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji. W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M. 6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. 7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,10zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia akcji z jedną osobą prawną. 9. Liczby osób,
którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Subskrypcja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje serii M zostały zaoferowane i objęte przez 1 podmiot. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii M. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii M to 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100). 12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone
do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 2 988,00 zł z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 0 zł, b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 zł, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł, d) koszty promocji oferty - 0 zł, e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2 988,00 zł, 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii M objętą subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii M przypadający na jedną akcję serii M objętą subskrypcją wynosi 0,05 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5