Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

FON - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

FON - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
Share
dtiqdao
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2012 półrocze / 2011 półrocze / 2012 półrocze / 2011
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 60 84 14 21
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -443 -284 -105 -72
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem -2 579 2 066 -610 520
Zysk ( strata ) netto -3 422 2 250 -810 567
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4 158 -2 482 984 -626
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -4 142 -121 -980 -30
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -25 2 727 -6 687
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -9 124 -2 31
Aktywa razem * 86 232 105 741 20 236 26 524
Zobowiązania krótkoterminowe * 20 294 8 638 4 762 2 167
Kapitał własny * 64 255 96 876 15 079 24 802
Kapitał zakładowy * 33 600 33 600 7 885 8 428
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt ) 307 678 767 297 356 349 307 67 767 297 356 349
Zysk ( strata ) przypadający na jedną akcję ( w zł / EURO ) -0,01 -0,01 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł / EURO ) 0,19 0,33 0,44 0,08
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 765 206 654 52
Zysk ( strata ) netto z działalności operacyjnej 2 936 -351 695 -88
Zysk ( strata ) netto przed opodatkowaniem - 9 578 -5 071 -2 267 -1 278
Zysk ( strata ) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -6 417 -2 605 -1 519 -657
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -16 558 -716 -3 919 -180
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -131 623 1091 -31 156 275
Przepływy środków pieniężnych netto z działaności finansowej 146 966 130 34 788 33
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 214 505 -287 127
Aktywa razem * 247 482 88 671 58 077 20 076
Zobowiązania krótkoterminowe * 13 015 7 401 3 054 1 676
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej * 69 116 69 304 16 219 15 691
Kapitał zakładowy * 33 600 33 600 7 885 7 607
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji ( w szt ) 307 678 767 297 356 349 307 678 767 297 356 349
Zysk ( strata ) przypadający na jedną akcję ( w zł / EURO ) -0,02 -0,04 -0,01 -0,01
Wartość ksiegowa na jedną akcję ( w zł / EURO ) 0,20 0,21 0,05 0,05
Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugijej i czwartej stan na dzień 31.12.2011 r.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012
(rok)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od 2012-01-01 do 2012-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-08-29
FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
dtiqdao

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2012.pdf
SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA I PÓŁROCZE 2012.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU+OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.pdf
RAPORT Z PRZEGLĄDU - SPR. JEDNOSTKOWE.pdf
RAPORT Z PRZEGLĄDU - SPR. SKOSOLIDOWANE.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Izabela Jarota-Wahed Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao