Trwa ładowanie...
dsoken6
dsoken6
espi

FOTA S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego (53/2012)

FOTA S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego (53/2012)
Share
dsoken6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez Robert Bosch spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 105, 02-230 Warszawa (Bosch) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego. Umowa została zawarta z datą 23 listopada 2012 roku. Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent ustanawia na rzecz Bosch zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych polskich) na stanowiących własność Emitenta zapasach magazynowych (towary handlowe), o łącznej wartości 8.000.000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych polskich). Umowa zawarta jest w celu zabezpieczenia wierzytelności Bosch wynikającej z ramowej umowy współpracy z tytułu udzielonego limitu kredytu kupieckiego umożliwiającego Emitentowi nabywanie towaru z odroczonym terminem płatności. Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy przekraczająca wyrażoną w złotych polskich
równowartość kwoty 1.000.000,00 euro, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Zarząd Spółki informuje, że nie zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bosch. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2012-12-18 Adrian Smeja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsoken6

Podziel się opinią

Share
dsoken6
dsoken6