Trwa ładowanie...
d26di0h
d26di0h
espi

G-ENERGY - Spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną ... - EBI

G-ENERGY - Spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. (52/2014)
Share
d26di0h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 52 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Spełnienie ostatniego z warunków dotyczącego umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Emitent?, ?G-ENERGY?)) w nawiązaniu do postanowień zawartych w miesiącu październiku i listopadzie bieżącego roku Porozumień i Umów dotyczących realizacji inwestycji w obszarze budowy instalacji przetwarzających odpady poliolefinowe oraz poprodukcyjne na paliwa stałe oraz ciekłe informuje o spełnieniu w dniu wczorajszym ostatniego z warunków łącznych tj. przekazania ostatniej transzy środków, dotyczących pierwszej umowy finansującej działalność operacyjną przedsiębiorstwa Eko Safe S.A. z siedzibą w Policach (dalej ?EKOSAFE") stanowiącego jeden z podmiotów określonych przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI nr 43, specjalizującego się w działalności o charakterze "organizacji odzysku odpadów" a także budowie sortowni oraz obiektu służącego do zagospodarowania odpadów poliolefinowych, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, udziału i stanowienia w procesie inwestycji prowadzonej przez podmiot należący do Emitenta - Bio Technology Sp. z o.o. jednego z
elementów strategicznych całego projektu budowy zakładu produkcyjnego. W związku z powyższym G-ENERGY zakłada że część kolejnych etapów realizacji działań w odniesieniu do powyższej inwestycji będą uwzględniały transakcje kapitałowe przy udziale spółek zależnych od Emitenta również w oparciu EKOSAFE oraz na aktywach stanowiących znaczącą wartość z punktu widzenia wartości całej inwestycji celem ujednolicenia stanu posiadania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, innych praw majątkowych oraz wszelkich patentów, zezwoleń i licencji. O każdej transakcji Emitent będzie informował na bieżąco w miarę jej przeprowadzania i zakończenia. Strony dopuszczają możliwość zawierania kolejnych umów o charakterze finansującym działania EKOSAFE skutkujące realizacją niezbędnych zdarzeń, o których mowa w powyższym akapicie. Wartość środków jakie będą przeznaczane wynikać będzie z biznesplanu całej inwestycji, którego założenia oraz harmonogram realizacji stanowi element integralny z dokumentacją programu PARP
4.4. będącym częściowym finansowaniem inwestycji. Zarząd Emitenta ponadto wyjaśnia, że zawarta umowa z EKOSAFE, stanowi dopełnienie przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej oraz planu dalszego rozwoju projektu budowy innowacyjnych instalacji służących do wytwarzania paliw stałych i ciekłych. Z kolei w przypadku gdy inwestycja Emitenta w akcje EKOSAFE, zgodnie z wytycznymi audytu prawnego i finansowego, okaże się niezbędna z punktu widzenia gwarancji realizacji celów, o których mowa powyżej oraz dynamicznego rozwoju działalności G-ENERGY w obszarze wytwarzania i sprzedaży energii oraz paliw, jak również ich składowania na większą skalę niż potrzeby centrum Bio Technology, wówczas dojdzie do objęcia przez G-ENERGY nie mniej niż połowy akcji tej spółki. Jak wspomniano w raporcie EBI nr 50 komercjalizację skonsolidowanej działalności oraz optymalizację zysków G-ENERGY w tym poszczególnych podmiotów Emitent planuje osiągnąć poprzez efekt synergii wynikający z nabycia przez Emitenta spółek
posiadających różne kompetencje co w przypadku podmiotu EKOSAFE również spełnia te założenia gdyż jego działalność koncentruje się na niszowych obszarach występujących wokół działalności tego sektora. Podstawa Prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. § 3 ust. 2 pkt. 17) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26di0h

Podziel się opinią

Share
d26di0h
d26di0h