Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp
espi

GANT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

GANT - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011
Share
dyznepp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
Przychody ogółem 198.882 106.402 49.212 26.583
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 38.823 35.049 9.607 8.756
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 24.526 26.236 6.069 6.555
Zysk (strata) netto przypisana jednostce dominującej 23.825 20.406 5.895 5.098
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 33.505 23.549 8.291 5.883
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -36.923 -51.298 -9.136 -12.816
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5.326 -61.561 -1.318 -15.380
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45.937 130.966 11.367 32.719
Przepływy pieniężne netto razem 3.688 18.107 913 4.524
Aktywa razem 1.523.694 1.413.511 345.415 356.920
Zobowiązania długoterminowe 315.704 408.195 71.569 103.072
Zobowiązania krótkoterminowe 524.297 345.438 118.856 87.225
Kapitał własny 683.693 659.878 154.990 166.623
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 633.318 614.443 143.570 155.151
Kapitał akcyjny 20.500 20.500 4.647 5.176
Liczba akcji w sztukach 20.499.953 20.499.953 20.499.953 20.499.953
Zysk (strata) na jedną akcję 1,16 1,09 0,29 0,27
Wartość księgowa na jedną akcję 30,96 29,97 7,02 7,57
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2011-11-07
GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)
dyznepp

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Karol Antkowiak Prezes Zarządu zgodnie z oryginałem
2011-11-07 Andrzej Szornak Wiceprezes Zarządu zgodnie z oryginałem
2011-11-07 Luiza Berg Członek Zarządu zgodnie z oryginałem
2011-11-07 Krzysztof Brzeziński Członek Zarządu zgodnie z oryginałem
2011-11-07 Mirosław Kadłubowski Członek Zarządu zgodnie z oryginałem

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp