Trwa ładowanie...
d42ubk5
espi

GANT - Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących ...

GANT - Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 65/2014-nr 75/2014 (92/2014)
Share
d42ubk5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 92 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GANT | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko syndyka GANT DEVELOPMENT SA w upadłości likwidacyjnej co do raportów bieżących Spółki nr 65/2014-nr 75/2014 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Kancelaria Syndyków Piątkowski, Szczerbiński Sp.j. z siedzibą we Wrocławiu - Syndyk masy upadłości GANT DEVELOPMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy, zwanej dalej ?Spółką?, w związku opublikowaniem przez Spółkę w dniu 7 lipca 2014r. raportów bieżących od nr 65/2014 do 75/2014, przedstawia poniżej stanowisko Syndyka co do wskazanych raportów: 1.Uchwały o zmianach w składzie zarządów GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (raport bieżący nr 65/2014), GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca (raport bieżący nr 66/2014), BONUS LUCRUM KSIĘGOWOŚĆ, FINANSE, AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (raport bieżący nr 67/2014), GANT20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 70/2014) zostały dokonane bez wiedzy i zgody nadzorcy
sądowego ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Spółki. We wskazanych spółkach GANT DEVELOPMENT S.A. posiadał bezpośrednio udziały w kapitale zakładowym. Zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze upadły sprawujący zarząd własny jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda nadzorcy sądowego. Skuteczność podjętych uchwał uzależniona będzie od stanowiska właściwych sądów rejestrowych co do konieczności uzyskania zgody nadzorcy sądowego na podjęcie opisanych w raportach uchwał. Ponadto w przypadku GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu oraz GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca ocenie winna także podlegać prawidłowość podjęcia uchwał zgromadzeń tych spółek w świetle obowiązujących w tych krajach przepisów prawa oraz treści statutów tych spółek. 2.Uchwały o zmianach w składzie zarządów oraz powołaniu lub odwołaniu prokurentów ARRADA spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (raport bieżący nr 68/2014), GANT1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 69/2014), GANT PM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 71/2014) GANT ZN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 72/2014) KAPELANKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 73/2014), RAFAEL INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 74/2014), RAFAEL MANAGEMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (raport bieżący nr 75/2014) zostały dokonane bez wiedzy i zgody nadzorcy sądowego ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Spółki. W ocenie syndyka, uzyskanie jednak zgody na dokonanie tych czynności, o której mowa w art. 76 ust. 3 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze nie było konieczne, gdyż Spółka nie posiadała bezpośrednio udziałów w kapitale
zakładowym wskazanych spółek. W wymienionych podmiotach uchwały były podejmowane przy bezpośrednim lub pośrednim udziale zarządu GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca w osobie Ireneusza Radaczyńskiego powołanego uchwałą zgromadzenia GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu (raport bieżący nr 66/2014), na którym z kolei uchwałę w imieniu Gant Development S.A. podejmował Ireneusz Radaczyński. Z powyższego wynika, iż skuteczność podjętych uchwał w spółkach wymienionych w niniejszym punkcie jest uzależniona od skuteczności podjętych uprzednio uchwał przez zgromadzenia GANT INTERNATIONAL S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu oraz GANT DEVELOPMENT (CYPRUS) LIMITED z siedzibą w Larnaca wskazanych w pkt 1. Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GANT DEVELOPMENT SA
(pełna nazwa emitenta)
GANT Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rynek 28
(ulica) (numer)
076 856 50 27 076 856 50 30
(telefon) (fax)
gant@gant.pl www.gant.pl
(e-mail) (www)
691-020-16-90 390453104
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42ubk5

Podziel się opinią

Share
d42ubk5
d42ubk5