Trwa ładowanie...
d2e3i5b
d2e3i5b
espi

GETIN NOBLE BANK S.A. - INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH (212/2013)

GETIN NOBLE BANK S.A. - INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH (212/2013)
Share
d2e3i5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 212 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | INFORMACJA WS. ZBYCIA AKCJI WŁASNYCH | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 września 2013 r. Emitent dokonał zbycia 997 699 akcji własnych Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Transakcja zbycia akcji Emitenta miała miejsce poza rynkiem regulowanym na podstawie umów sprzedaży akcji Emitenta zawartych pomiędzy Emitentem a 22 uczestnikami programu opcji menadżerskich, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/30/03/2011 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 marca 2011 r. ("Program") przy udziale i za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie. Wartość nominalna zbytych akcji wynosi 997.699,00 zł i stanowi 0,037% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawnia do 997 699 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przyczyną i celem zbycia akcji własnych przez Emitenta była realizacja zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Emitentem a uczestnikami Programu. W wyniku zbycia Emitent posiada łącznie 53 960 111 akcji własnych, co odzwierciedla 53 960 111 głosów na walnym zgromadzeniu
Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN NOBLE BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39
(ulica) (numer)
22 541 51 58 22 541 51 59
(telefon) (fax)
bank@gnb.pl www.gnb.pl
(e-mail) (www)
108-000-48-50 141334039
(NIP) (REGON)
d2e3i5b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-20 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2013-09-20 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3i5b

Podziel się opinią

Share
d2e3i5b
d2e3i5b