Trwa ładowanie...
d4lc7ls

GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GETIN NOBLE BANK S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d4lc7ls

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | Wynik z tytułu odsetek | 1 430 545 | 1 297 834 | 341 476 | 308 201 | |
| | Wynik z tytułu prowizji i opłat | 437 042 | 436 299 | 104 323 | 103 609 | |
| | Zysk brutto | 314 268 | 387 995 | 75 017 | 92 138 | |
| | Zysk netto | 360 493 | 402 484 | 86 051 | 95 579 | |
| | Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 360 032 | 399 725 | 85 941 | 94 924 | |
| | Całkowite dochody za okres | 332 097 | 387 109 | 79 273 | 91 928 | |
| | Przepływy pieniężne netto | 873 777 | (966 389) | 208 574 | (229 492) | |
| | | | | | | |
| | | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | |
| | Suma aktywów | 68 830 650 | 63 617 095 | 16 148 711 | 15 339 770 | |
| | Kapitał własny ogółem | 5 111 085 | 4 780 455 | 1 199 138 | 1 152 695 | |
| | Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 5 110 894 | 4 775 105 | 1 199 093 | 1 151 405 | |
| | Kapitał podstawowy | 2 650 143 | 2 650 143 | 621 764 | 639 020 | |
| | Kapitał Tier 1* | 4 936 033 | 4 251 482 | 1 158 068 | 1 025 145 | |
| | Kapitał Tier 2* | 1 742 616 | 1 591 105 | 408 844 | 383 658 | |
| | Łączny współczynnik kapitałowy* | 13,1% | 12,4% | 13,1% | 12,4% | |
| | Liczba akcji | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | 2 650 143 319 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | * Fundusze własne i współczynnik wypłacalności na dzień 31 grudnia 2013 roku zostały wyliczone zgodnie z normami prawnymi obowiązującymi do końca 2013 roku, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 roku zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR). Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku w wysokości 1 EUR = 4,2623 zł oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku w wysokości 1 EUR = 4,1472 zł; - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz 2013 roku (odpowiednio: 1 EUR = 4,1893 i 1 EUR = 4,2110 zł). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
YE2014_List Prezesa GNB.pdf Pismo Prezesa Zarządu Banku
YE2014GNBOpinia i raport audytora_Grupa.pdf Opinia i raport z badania niezależnego biegłego rewidenta
YE2014_GNB Sprawozdanie Finansowe_Grupa.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
YE2014_GNB Sprawozdanie Zarządu_Grupa.pdf Sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniami

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lc7ls

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-208 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przyokopowa | | 33 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 541 51 58 | | 22 541 51 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bank@gnb.pl | | www.gnb.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 108-000-48-50 | | 141334039 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Rosiński Prezes Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Spyra Członek Zarządu
2015-03-23 Krzysztof Basiaga Członek Zarządu
2015-03-23 Radosław Stefurak Członek Zarządu
2015-03-23 Grzegorz Tracz Członek Zarządu
2015-03-23 Karol Karolkiewicz Członek Zarządu
2015-03-23 Maciej Szczechura Członek Zarządu
2015-03-23 Marcin Dec Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Barbara Kruczyńska-Nurek Główny Księgowy Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4lc7ls

Podziel się opinią

Share
d4lc7ls
d4lc7ls