Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

GETIN - ZAWARCIE PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ZNACZĄCEJ UMOWY (11/2012)

GETIN - ZAWARCIE PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ZNACZĄCEJ UMOWY (11/2012)
Share
d95zqda

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZAWARCIE PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ZNACZĄCEJ UMOWY | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj zawiadomienie o zawarciu przez Idea Bank S.A. ("Spółka") - jednostkę zależną od Emitenta (Emitent posiada 100% akcji Spółki) - w dniu 23 marca 2012 r. niżej wymienionych umów warunkowych: (i) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od LC Corp BV z siedzibą w Holandii 150.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 135.000.000 PLN. Umowa ta jest umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, gdyż jej wartość przedmiotu Umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. (ii) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od JA Investments BV z siedzibą w Holandii
147.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 64.000.000 PLN płatną w 3 następujących ratach w terminach określonych w umowie: - 7.500.011,80 PLN - 9.000.000,00 PLN - 47.499.988,20 PLN (iii) Warunkową Umowę Sprzedaży Akcji za Pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej dotyczącą nabycia przez Spółkę od A.Nagelkerken Holding BV z siedzibą w Holandii 147.000 akcji Tax Care S.A. za łączną cenę nabycia 61.000.000 PLN płatną w 3 następujących ratach w terminach określonych w umowie: - 7.500.011,80 PLN - 6.000.000,00 PLN - 47.499.988,20 PLN Na podstawie ww. umowy wskazanej w pkt. (i) przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Spółki oraz zapłata ceny za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę 24.057.188 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia
osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I, (b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego. Na podstawie ww. umów wskazanych w pkt. (ii) i (iii) przeniesienie akcji Tax Care S.A. na rzecz Spółki oraz zapłata ceny za te akcje są warunkowe i zależą od spełnienia się następujących warunków zawieszających: (a) wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Kupującego o kwotę 24.057.188 PLN (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) w drodze emisji 12.028.594 (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii I, (b) upływ 30 dni od dnia zawiadomienia przez Kupującego Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze nabycia akcji Spółki, których wartość przekracza 5% funduszy własnych Kupującego, (c) zawarcie między Kupującym a
Sprzedającym Umowy Rachunku Zastrzeżonego. Umowy, o których mowa w pkt. (ii) i (iii) nie spełniają ze względu na wartość tych Umów kryteriów umów znaczących, jednakże Emitent uznaje iż informacja o ich zawarciu stanowi informację poufną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETIN Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-333 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 2-4
(ulica) (numer)
071 797 77 00 071 797 77 16
(telefon) (fax)
info@getinsa.pl www.getin.pl
(e-mail) (www)
895-16-94-236 932117232
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Rafał Juszczak Prezes Zarządu
2012-03-23 Radosław Boniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda