Trwa ładowanie...
d4k9731

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA powołanie pana Adama Maciejewskiego na stanowisko

...

Share
d4k9731

17.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 4/2013

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, że w dniu 17.01.2013 r. na wniosek Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej - akcjonariusza reprezentującego 35,0% kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Maciejewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy.

Pan Adam Maciejewski posiada szeroką wiedzę z zakresu zarządzania i rynków kapitałowych, ugruntowaną programem szkoleń krajowych i zagranicznych oraz praktyką. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów podatkowych w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Ukończył również International Institute for Securities Markets Development organizowany przez Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie. Ma uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych. Od 1994 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym między innymi na stanowisku Dyrektora Działu Notowań oraz Dyrektora Działu Notowań i Rozwoju Rynku. Od 28 czerwca 2006 r. jest Członkiem Zarządu, odpowiedzialnym m.in. za organizację obrotu, systemy transakcyjne, technologię, rynek instrumentów pochodnych oraz produkty informacyjne. Sprawuje nadzór nad pracami mającymi na celu udostępnienie Członkom Giełdy nowego systemu notowań GPW
i innymi projektami biznesowo-technologicznymi, kluczowymi z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu i rozwoju usług giełdowych. Był głównym negocjatorem porozumień strategicznych z NYSE Euronext. Od lat specjalizuje się w nadzorze korporacyjnym, sprawując funkcje w Radach Nadzorczych. Aktualnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii i Przewodniczącego Rady Nadzorczej WSEInfoEngine. W przeszłości zasiadał w Radach Nadzorczych m.in. takich spółek jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (2006-2011), czy MTS CeTO (2000-2006). Przewodniczył Zespołowi Doradczemu przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów i dealerów giełdowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu praktycznych aspektów funkcjonowania rynku kapitałowego. Z zastrzeżeniem pełnienia ww. funkcji w organach spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW Pan Adam Maciejewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do GPW, nie uczestniczy
w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Adam Maciejewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi amp/

d4k9731

Podziel się opinią

Share
d4k9731
d4k9731