Trwa ładowanie...
d447odz

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA - zamiana części akcji

...

Share
d447odz

03.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 1/2012

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że działając na wniosek 12 akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 2 i 3 Statutu Spółki podjął w dniu 3 stycznia 2012 r. uchwałę o dokonaniu zamiany 238.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Z chwilą zamiany akcje zamieniane stają się akcjami zwykłymi na okaziciela i będą oznaczane jako akcje serii B. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B powoduje zmianę liczby głosów z akcji Spółki w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki będą łącznie uprawniać do 56.821.470 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. 29.698.940 głosów z akcji serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy oraz 27.122.530 głosów z akcji serii B. Zamiarem Zarządu Giełdy jest dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B
powstałych po zamianie do obrotu giełdowego. Podstawa prawna: § 5. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

kom espi zdz

d447odz

Podziel się opinią

Share
d447odz
d447odz