Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)

GINO ROSSI S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2011)
Share
d4l0vky
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 186 139 181 610 44 960 45 372
Zysk ( strata) z działalności operacyjnej. -976 13 496 -236 3 372
Zysk ( strata) brutto. -8 099 6 834 -1 956 1 707
Zysk ( strata) netto. -8 432 6 037 -2 037 1 508
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. 8 069 11 638 1 949 2 908
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej. -4 829 1 388 -1 166 347
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej. -4 692 -12 796 -1 133 -3 197
Przepływy pieniężne netto razem. -1 452 230 -351 57
Aktywa razem. 142 385 136 626 32 237 34 499
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 90 408 76 056 20 469 19 205
Zobowiązania długoterminowe. 22 534 26 534 5 102 6 700
Zobowiązania krótkoterminowe. 67 874 49 522 15 367 12 505
Kapitał własny. 51 977 60 570 11 768 15 294
Kapitał zakładowy. 31 837 31 837 7 208 8 039
Liczba akcji. 31 836 886 31 836 886 31 836 886 31 836 886
Zysk ( strata ) na 1 akcję zwykłą ( zł./EURO). -0,26 0,19 -0,06 0,05
Wartość księgowa na 1 akcję ( w zł./EURO) 1,63 1,9 0,37 0,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję ( w zł./EURO) 0 0 0 0
W przypadku pozycji bilansowych dane porównywalne dotyczą stanu na dzień 31.12.2010 r., natomiast w przypadku pozostałych pozycji dane porównywalne to dane za IV kwartały 2010 r.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolid sprawozdanie finans Grupy Kapitałowej skoryg.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi 2011r.
Sprawozdanie Zarządu z dzial Grupy Kapitałowej skoryg.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej za 2011r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4l0vky

| | INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Skorygowany raportem bieżącym nr | 46 | | z dnia | 2012-06-04 | o treści: | |
| | Temat: Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011r. Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż koryguje skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. za 2011r., podane do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2012r. Skorygowane zostaje Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2011r. w następujących pozycjach: Punkt 1.4 Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Jest: Stan na 31.12.2010 Pracownicy umysłowi 645 Pracownicy fizyczni 184 Razem 829 Winno być: Stan na 31.12.2010 Pracownicy umysłowi 643 Pracownicy fizyczni 193 Razem 836 Punkt 9.1 Informacje o zaciągniętych kredytach i pożyczkach Jest: DNB NORD S.A. kwota kredytu wg umowy 10.935 tys. PLN Winno być: DNB NORD S.A. kwota kredytu wg umowy 13.458 tys. PLN Punkt 9.3 Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach. Jest: Oprócz powyższych Gino Rossi udzielił poręczenia Simple CP S.A. do kwoty 7 000 tys. zł. w związku z kredytem udzielonym przez PEKAO S.A. a Simple CP S.A. udzieliło poręczenia
Gino Rossi S.A. do kwoty 30,1 mln. zł. w związku z kredytami zaciągniętymi przez Gino Rossi S.A. w DnB Nord Polska S.A. i PEKAO S.A. Winno być: Oprócz powyższych Gino Rossi udzielił poręczenia Simple CP S.A. do kwoty 7 000 tys. zł. w związku z kredytem udzielonym przez PEKAO S.A. a Simple CP S.A. udzieliło poręczenia Gino Rossi S.A. do kwoty 28,6 mln. zł. w związku z kredytami zaciągniętymi przez Gino Rossi S.A. w DnB Nord Polska S.A. i PEKAO S.A. Ponadto skorygowane zostaje Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za 2011r. w następujących pozycjach: Nota 7.32 Zapasy- rodzaje Jest: Rodzaj zabezpieczenia Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości minimum 4.400 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości minimum 15.000 tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Winno być: Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości minimum 55% wartości kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Zastaw rejestrowy na zapasach o wartości minimum 14.000 tys. zł wraz z
cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Nota 7.34 Należności handlowe i inne należności- rodzaje. Jest: Rodzaj Zabezpieczenia Cesja wierzytelności warunkowej potwierdzonej od wybranych kontrahentów krajowych na kwotę minimum 5.200 tys. zł bank ING Bank Śląski Cesja wierzytelności warunkowej potwierdzonej od wybranych kontrahentów krajowych na kwotę minimum 696 tys. zł bank DNB NORD Winno być: Cesja wierzytelności warunkowej potwierdzonej od wybranych kontrahentów krajowych na kwotę minimum 65% wartości kredytu bank ING Bank Śląski Nota 7.67 Zobowiązania pozabilansowe- tytuły. Jest: Simple Creative Products SA poręcza kredyt zaciągnięty przez Gino Rossi SA w banku PEKAO SA i DNB Nord Polska SA do wysokości 30,1 mln zł. Winno być: Simple Creative Products SA poręcza kredyt zaciągnięty przez Gino Rossi SA w banku PEKAO SA i DNB Nord Polska SA do wysokości 28,6 mln zł. Nota 7.72 Struktura zatrudnienia. Jest: Struktura zatrudnienia 2011 Zarząd 2 Administracja 379 Dział sprzedaży –sklepy własne 286 Pion Produkcji z
nadzorem produkcji 191 Pozostali 7 Razem 865 Struktura zatrudnienia 2010 Zarząd 2 Administracja 324 Dział sprzedaży –sklepy własne 280 Pion Produkcji z nadzorem produkcji 193 Pozostali 5 Razem 804 Winno być: Struktura zatrudnienia 2011 Zarząd 4 Administracja 134 Dział sprzedaży –sklepy własne 541 Pion Produkcji z nadzorem produkcji 191 Pozostali 0 Razem 870 Struktura zatrudnienia 2010 Zarząd 4 Administracja 132 Dział sprzedaży –sklepy własne 507 Pion Produkcji z nadzorem produkcji 193 Pozostali 0 Razem 836 Jednocześnie Zarząd Gino Rossi S.A. informuje, iż podana korekta nie wpływa na ostateczną wartość opublikowanego wyniku finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. Pozostałe dane i informacje podane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011r. i w sprawozdaniu zarządu nie uległy zmianie. Pełna treść skorygowanego raportu oraz sprawozdania zarządu zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 5 czerwca 2012r. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2012-06-05
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
76-200 Słupsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Owocowa 24
(ulica) (numer)
059 8422608 059 8422612
(telefon) (fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail) (www)
8390202281 771479103
(NIP) (REGON)
REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2012-06-05 Grzegorz Koryciak Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-05 Dorota Kawałkowska Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky