Trwa ładowanie...
d3x4ng3

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce public ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej (10/2015)

Share
d3x4ng3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 23 marca 2015 r. Spółka następujące zawiadomienie: ?Działając w imieniu AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 1 zarządzanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272172640 oraz numer statystyczny REGON 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137.000.000,00 złotych w całości wpłaconym, zwanego dalej Akcjonariuszem, Niniejszym informuje, że 1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 9
marca 2015 r. zawarta pomiędzy NORDEA OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM, OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTLANYM PZU ZŁOTA JESIEŃ, AVIVA OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM BZ WBK, ING OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM oraz ING DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM dotycząca współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie (Spółka) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa). 2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, ww. akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej
liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy ww. akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy. 3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Akcjonariusza nie zmieniła się i posiada on bezpośrednio 3.894.108 akcji Spółki, stanowiących 7,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.894.108 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,61% ogólnej liczby głosów; 4. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki 5. Akcjonariusz nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.? Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notice of change in share of the total vote of a listed company The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, gives notification that on 23 March 2015 the Company received the following notification: “Acting on behalf of AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK, entered into the pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 1 and managed by AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register under number KRS 0000005940, having its registered office in Warsaw, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warsaw, NIP number 5272172640 and REGON number 013236126, with share capital of PLN 137 000 000.00, fully paid-in, hereinafter referred to as the Shareholder, Announces as follows: 1. On 20 March 2015 expired an agreement executed on 9 March 2015 between NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, OTWARTY
FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ, AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY BZ WBK, ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY and ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY, concerning cooperation as minority shareholders of Global City Holdings N.V., based in Amsterdam, (the Company) regarding protection of rights in relation to the planned delisting of the Company’s shares from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), and particularly concerning exercise of voting rights at the Company’s general meeting convened for 20 March 2015 in Rotterdam and at a preliminary meeting scheduled to take place on 10 March 2015 in Warsaw (the Agreement). 2. Prior to the expiry, pursuant to the Agreement the above shareholders jointly held a total of 13 624 930 shares in the Company, constituting 26.62% of the Company’s share capital and entitling to 13 624 930 votes at the Company’s general meeting, which represented 26.62% of total votes. As a result of the Agreement having
expired, the above shareholders no longer jointly hold shares in the Company under the Agreement. 3. The total number of shares in the Company held by the Shareholder did not change as a result of the expiry of the Agreement, and the Shareholder directly holds 3 894 108 shares in the Company, constituting 7.61% of the Company’s share capital and entitling to 3 894 108 votes at the Company’s general meeting, which represents 7.61% of total votes. 4. No subsidiary of the Shareholder holds any shares of the Company. 5. The Shareholder has not executed any agreements with third parties the object of which would be transfer of the right to exercise votes attached to the Company’s shares. “ Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision Wft.) in conjunction with Article 70.1 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Shares to Organized Trading and on Public
Companies. | | |
| | | | |

d3x4ng3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x4ng3

Podziel się opinią

Share
d3x4ng3
d3x4ng3