Trwa ładowanie...
d1p1fqj

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce public ...

GLOBAL CITY HOLDINGS - Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej. (13/2015)

Share
d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL CITY HOLDINGS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka") informuje, że 27 marca 2015 r. Spółka otrzymała następujące zawiadomienie: ?Działając odpowiednio w imieniu: 1. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 11, zarządzanego przez NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010345, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5212976286 oraz numer statystyczny REGON 014860559, z kapitałem zakładowym w wysokości 72.209.370,00 złotych w całości wpłaconym; 2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym
przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 6, zarządzanego przez PTE PZU S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-60-035 oraz numer statystyczny REGON 013273720, z kapitałem zakładowym w wysokości 32.000.000,00 złotych w całości wpłaconym; 3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 1 , zarządzanego przez AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5272172640 oraz numer statystyczny REGON 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137.000.000,00 złotych w całości wpłaconym; oraz 4. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFE 4 , zarządzanego przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-41-523 oraz numer statystyczny REGON 013158478, z kapitałem zakładowym w wysokości 33.000.000,00 złotych w całości wpłaconym,
5. ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTLANY wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFE 34 , zarządzanego przez ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., spółkę akcyjną, utworzoną zgodnie z prawem polskim, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042153, z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-22-41-523 oraz numer statystyczny REGON 013158478, z kapitałem zakładowym w wysokości 33.000.000,00 złotych w całości wpłaconym, (wszystkie powyższe podmioty zwane dalej Akcjonariuszami), niniejszym informujemy, że 1. W dniu 20 marca 2015 r. wygasła umowa z dnia 9 marca 2015 r. zawarta pomiędzy Akcjonariuszami dotycząca ich współpracy jako akcjonariuszy mniejszościowych Global City Holdings N.V. z siedzibą
w Amsterdamie (Spółka) w zakresie ochrony swoich praw w związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności w zakresie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 marca 2015 roku w Rotterdamie oraz wstępnym zgromadzeniu mającym się odbyć 10 marca 2015 roku w Warszawie (Umowa). 2. Przed wygaśnięciem Umowy, łącznie na podstawie Umowy, Akcjonariusze dysponowali 13.624.930 akcjami Spółki, stanowiącymi 26,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniającymi do wykonywania 13.624.930 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 26,62% ogólnej liczby głosów. W wyniku wygaśnięcia Umowy Akcjonariusze nie dysponują już łącznie akcjami Spółki na podstawie Umowy. 3. W wyniku wygaśnięcia Umowy liczba akcji Spółki posiadana przez Akcjonariuszy z osobna bezpośrednio nie zmieniła się i nadal każdy z osobna posiada następujące liczby akcji Spółki: a) NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada
bezpośrednio 2.812.981 akcji Spółki, stanowiących 5,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.812.981 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,49% ogólnej liczby głosów; b) OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ posiada bezpośrednio 2.199.069 akcji Spółki, stanowiących 4,30% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.199.069 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,30% ogólnej liczby głosów; c) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK posiada bezpośrednio 3.894.108 akcji Spółki, stanowiących 7,61% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 3.894.108 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,61% ogólnej liczby głosów; d) ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio 4.715.922 akcji Spółki, stanowiących 9,21% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.715.922 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,21% ogólnej liczby głosów; e) ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY posiada bezpośrednio
2.850 akcji Spółki, stanowiących 0,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2.850 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. 4. Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariuszy, które posiadają akcje Spółki. 5. Żaden z Akcjonariuszy nie zawarł z osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki..? Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym ? Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Notice of change in share of the total vote of a listed company The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, The Netherlands, gives notification that on 27 March 2015 the Company received the following notification: “Acting respectively on behalf of: 1. NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, entered into the pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 11, and managed by NORDEA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under number KRS 0000010345, having its registered office in Warsaw, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warsaw, NIP number 5212976286 and REGON number 014860559, with share capital of PLN 72 209 370,00, fully paid-in. 2. OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ, entered into the
pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 6, and managed by PTE PZU S.A., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under number KRS 0000040724 having its registered office in Warsaw, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warsaw, NIP number 526-22-60-035 and REGON number 013273720, with share capital of PLN 32.000.000,00, fully paid-in. 3. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK, entered into the pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 1 and managed by AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK S.A., ., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Economic Division of the National Court
Register under number KRS 0000005940, having its registered office in Warsaw, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warsaw, NIP number 5272172640 and REGON number 013236126, with share capital of PLN 137 000 000.00, fully paid-in. and 4. ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, entered into the pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 4 and managed by ING TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under number KRS 0000042153, having its registered office in Warsaw, ul. Topiel 12, 00-342 Warsaw, NIP number 526-22-41-523 and REGON number 013158478, with share capital of PLN 33 000 000.00, fully paid-in. 5. ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY, entered into the pension fund register maintained by the District Court in Warsaw under number RFE 34 and managed by ING
TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., a public limited company established in accordance with the laws of Poland, entered into the National Court Register held by the District Court of the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Economic Division of the National Court Register under number KRS 0000042153, having its registered office in Warsaw, ul. Topiel 12, 00-342 Warsaw, NIP number 526-22-41-523 and REGON number 013158478, with share capital of PLN 33 000 000.00, fully paid-in. (all of the above hereinafter referred to as the “Shareholders”) announce as follows: 1. On 20 March 2015 expired an agreement executed on 09 March 2015 between the Shareholders, concerning cooperation as minority shareholders of Global City Holdings N.V., based in Amsterdam, (hereinafter the “Company”) regarding protection of rights in relation to the planned delisting of the Company’s shares from the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), and particularly concerning exercise
of voting rights at the Company’s general meeting convened for 20 March 2015 in Rotterdam and at a preliminary meeting scheduled to take place on 10 March 2015 in Warsaw (hereinafter the “Agreement”). 2. Prior to the expiry, pursuant to the Agreement the above shareholders jointly held a total of 13 624 930 shares in the Company, constituting 26.62% of the Company’s share capital and entitling to 13 624 930 votes at the Company’s general meeting, which represented 26.62% of total votes. As a result of the Agreement having expired, the above shareholders no longer jointly hold shares in the Company under the Agreement. 3. The total number of shares in the Company held by each of the Shareholders did not change as a result of the expiry of the Agreement, and each of the Shareholders directly holds following shares of the Company: a) NORDEA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY directly holds 2 812 981 shares in the Company, constituting 5.49% of the Company’s share capital and entitling to 2 812 981 votes at the
Company’s general meeting, which represents 5.49% of total votes. b) OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU ZŁOTA JESIEŃ directly holds 2 199 069 shares in the Company, constituting 4.30% of the Company’s share capital and entitling to 2 199 069 votes at the Company’s general meeting, which represents 4.30% of total votes. c) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZWBK directly holds 3 894 108 shares in the Company, constituting 7.61% of the Company’s share capital and entitling to 3 894 108 votes at the Company’s general meeting, which represents 7.61% of total votes. d) ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY directly holds 4 715 922 shares in the Company, constituting 9.21% of the Company’s share capital and entitling to 4 715 922 votes at the Company’s general meeting, which represents 9.21% of total votes. e) ING DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY directly holds 2 850 shares in the Company, constituting 0.01% of the Company’s share capital and entitling to 2 850 votes at the Company’s general meeting, which represents 0.01%
of total votes. 4. No subsidiary of the Shareholders holds any shares of the Company. 5. The Shareholder has not executed any agreements with third parties the object of which would be transfer of the right to exercise votes attached to the Company’s shares.” Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial .markets and their supervision (Act on Financial Supervision Wft.) in conjunction with Article 70.1 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Shares to Organized Trading and on Public Companies. | | |
| | | | |

d1p1fqj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GLOBAL CITY HOLDINGS | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL 803950408.B01 | | NL 803950408.B01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Erez Yoskovitz Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj